...
Školící středisko - KURSO

Publikacje

Bezpečnostní trénink

zaměstnanci na školení

Při zaměstnávání zaměstnanců na rizikové práce by měl zaměstnavatel dbát především na školení BOZP. Je povinností zaměstnavatele zajistit přímý dohled nad touto prací. Jeho povinností je také zajistit, aby do míst výkonu tohoto druhu práce měly přístup pouze oprávněné a řádně poučené osoby. Každý zaměstnanec bez ohledu na charakter vykonávané práce je povinen důsledně dodržovat pravidla BOZP, aby mohl bezpečně plnit svěřené úkoly.

Velmi důležitým kurzem je pravidelné školení pro osoby, které vykonávají práce zdraví škodlivé, zatěžující a nebezpečné. Organizace periodických školení je zaměřena na aktualizaci znalostí, přičemž u nejnovějších zaměstnanců jde o předávání potřebných znalostí, které jim umožní pracovat v souladu s předpisy.

Zaměstnanec, který absolvuje periodické školení, obdrží osvědčení, které je vedeno v osobních spisech. Organizátor školení by měl zajistit, aby zaměstnancům byly poskytovány znalosti a dovednosti v oblasti výkonu a organizace práce v souladu se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Kdo může provádět školení BOZP

 • Zaměstnavatel, plní-li úkoly BOZP sám,
 • Kvalifikovaný pracovník služby BOZP,
 • Osoba plnící úkoly služby BOZP, zaměstnaná u daného zaměstnavatele,
 • Zaměstnanec zaměstnaný u daného zaměstnavatele, který má znalosti a dovednosti a má aktuální osvědčení o absolvování požadovaného školení BOZP

Platnost školení

V závislosti na funkci / pozici se platnost školení pohybuje od 1 do 6 let.

 Školící program

 • Diskuse o skutečných událostech vyskytujících se při nesprávném provádění prací ve stísněných prostorách
 • Pravidla chování při nehodách a pravidla poskytování první pomoci,
 • Ohrožení způsobené faktory vyskytujícími se při provádění nebezpečných prací,
 • Používání osobních ochranných prostředků,
 • Požární ochrana pro zvlášť nebezpečnou práci,
 • Okolnosti a příčiny úrazů při zvláště nebezpečných pracích
 • předpisy v oblasti BOZP,
 • Zásady provádění prací v zónách zvláště ohrožených výbuchem

Výhody školení

 • Získání vzorů dokumentace potřebné k provádění zvláště nebezpečných prací
 • Snížení statistik smrtelných, vážných a hromadných nehod,
 • Snížení rizik při provádění zvláště nebezpečných prací,
 • ochrana zdraví a života lidí zaměstnaných na pracovišti,
 • zkrácení doby těchto prací,
 • předávání znalostí, které mají přímý dopad na bezpečnost osob vykonávajících práci,

Pravidla školení pro zaměstnavatele

 • Poskytování bezplatných osobních ochranných pracovních prostředků zaměstnanci a jeho seznámení se způsoby použití, Provádění soustavného školení zaměstnanců v oblasti BOZP,
 • Vydávání podrobných pokynů a pokynů k BOZP na pracovištích,
 • Seznámení zaměstnanců s ustanoveními a zásadami BOZP vztahujícími se k vykonávané práci

Ohrožení na místech, která jsou pro zaměstnance zvláště nebezpečná

 • Uvnitř bunkrů uhlí, uhelný prach, struska a popel a další, které mohou obsahovat jedovaté, dusivé, žíravé, hořlavé nebo výbušné plyny nebo kapaliny,
 • Uvnitř topenišť kotlů, kouřovodů, zásobníků, kotlů, násypek, skluzů a v nádržích na kapalná a plynná paliva,
 • Na výšku,
 • Na potrubí voda, pára, stlačený vzduch, ropa, hasicí zařízení s pracovním přetlakem od 50 kpa, vyžadující demontáž nebo porušení podpěr a závěsů potrubí
 • Vyžadovat použití chemických prostředků pro čištění kotlů, potrubí, tlakových nádob a tlakových zásobníků
 • Při opravách nebo výměnách ponorných čerpadel, ventilů, potrubí a nebezpečných chemikálií
 • Ve výkopech prováděných při opravách nebo kontrolách plynovodů nebo jiných plynových zařízení
 • Při provádění zkoušek a měření, s výjimkou prací prováděných pověřenými zaměstnanci na dohodnutých místech
 • s odpojeným nebo ve výstavbě elektrického vedení, nadzemním vedením s napětím 1 KV a vyšším,
 • Řezání napájecích kabelů
 • Provádění v blízkosti nestíněných silových zařízení nebo jejich částí, které jsou pod napětím
 • Údržba, modernizace a generální opravy elektroenergetických zařízení, která jsou pod napětím

Související články::

Přihlaste se na pohovor
Dejte nám své kontaktní číslo
5 lidé si dnes objednali hovor

V nejbližší době vám zavoláme

REGISTRACE: +48 22 208 38 38