...
Školící středisko - KURSO

Publikacje

plnicí otvor nádrže

Zařízení pro plnění a vyprazdňování nádrží

Jedná se o tzv. sypače (neboli NO), které podléhají dopravně technickému dozoru (TDD). TDT je státní právnická osoba působící na základě zákona o technickém dozoru ze dne 21. prosince 2000. Jedná se o útvar technického dozoru a podléhá ministrovi odpovědnému za dopravu. Jeho dohled se vztahuje na technická zařízení, která byla instalována např. v železničních areálech, na drážních vozidlech, železničních vlečkách a cisternách (včetně cisteren, které se používají v silniční, železniční a vnitrozemské vodní dopravě). 

Zařízení pro opravu a vyprazdňování nádrží jsou: 

plnicí otvor nádrže
 • přístroje pro vyprazdňování a plnění přepravních nádrží (včetně nakládacích ramen pro kapalné, plynné a pevné nebezpečné materiály); 
 • přístavní nakládací ramena (zařízení a systémy pro plnění plavidel vnitrozemské plavby a námořních plavidel plyny nebo kapalnými materiály); 
 • flexibilní přístavní vedení; 
 • přístroje pro vyprazdňování a plnění při tlaku vyšším než 0,5 baru. 

Mimo jiné se vyprazdňují a plní nádrže obsahující nebezpečné materiály (toxické, hořlavé, žíravé). Takový stroj NO musí bezpečně naplnit a vyprázdnit cisternu do nádrží uložených v prostoru pro skladování kapalin. V tomto případě mají stanice UNO řadu elektronických a mechanických řešení, která udržují vysokou úroveň bezpečnosti (pro zařízení i zaměstnance). 

Nebezpečné materiály 

Uvedené nebezpečné materiály jsou náklady nebo předměty obsahující takové materiály, které mohou být nebezpečné pro lidské zdraví a život a pro životní prostředí. Patří mezi ně veškeré výbušné předměty, plyny, organické peroxidy, radioaktivní materiály atd. Tyto věci můžeme klasifikovat na základě jejich biologických, fyzikálních a chemických vlastností a také na základě nebezpečnosti, kterou představují. Rozlišujeme mezi nimi následující třídy:  

 1. Třída 1: výbušné materiály a předměty. Patří mezi ně nebezpečí, jako je fragmentace, požár a hromadný výbuch. Patří sem petardy, světlice, ohňostroje a granáty.  
 2. Třída 2: všechny plyny. Hrozí nebezpečí otravy, požáru, výbuchu, emisí tlakových plynů. Patří mezi ně zkapalněné, rozpuštěné, stlačené plyny nebo aerosolové nádoby. 
 3. Třída 3: Hořlavé kapaliny. Hrozí nebezpečí výbuchu nebo požáru. Patří mezi ně rozpouštědla, alkoholické nápoje, barvy, dehty, lepidla nebo prostředky na ochranu dřeva.  
 4. Třída 4: jedná se o samoreaktivní, pevné a pevné desenzitizované a polymerizované materiály. Obvykle jsou ve formě prášku, pasty nebo granulí. Během přepravy se mohou vznítit v důsledku tření. Proto některé z nich vyžadují při přepravě řízenou teplotu.  
 5. Třída 5: jedná se o organické peroxidy (při rozkladu uvolňují velké množství tepla. Může dojít k jejich samovznícení se silnými oxidačními vlastnostmi) a oxidační materiály (silná reakce při styku s hořlavými materiály).  
 6. Třída 6: jedná se o všechny infekční materiály (např. diagnostické vzorky, pooperační nebo zdravotnický odpad), jejichž kontakt může mít za následek život ohrožující onemocnění člověka, a jedovaté materiály (přípravky na ochranu rostlin, germicidy nebo defungicidy), které mohou způsobit smrt otravou. 
 7. Třída 7: Do této třídy patří všechny radioaktivní materiály. Patří sem například izotopové detektory kouře, jaderná paliva, která představují radiační nebezpečí. Pokud nemáme specializované vybavení, je nezjistitelné a neviditelné.  
 8. Třída 8: všechny tyto materiály jsou korozivní. Kontakt s nimi může způsobit chemické popáleniny. Patří sem bělidla, kyseliny a zásady. 
 9. Třída 9: různé předměty a nebezpečné materiály. Tato třída zahrnuje materiály, jejichž nebezpečnost se liší od tříd 1 až 8.  

        Takto klasifikované nebezpečné zboží lze po řádném zabalení a označení přepravovat. Aby bylo nebezpečné zboží správně označeno, mělo by mít identifikační číslo výrobku (UN) a vozidlo přepravující takové zboží by mělo mít reflexní oranžovou informační tabuli. Vozidla, která přepravují nebezpečné věci v cisternách nebo volně ložené, musí mít rovněž tabulky s identifikačním číslem nebezpečnosti. A řidiči spolu se zaměstnanci, kteří se podílejí na vykládce a nakládce nebezpečných věcí, musí mít příslušná osvědčení ADR. 

        Co je ADR? 

        ADR je název převzatý z angličtiny, který znamená Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí. ADR je tedy evropská dohoda (podepsaná více než 50 zeměmi), která se týká přepravy nebezpečných věcí. Řidič, který přepravuje nebezpečné látky, musí mít osvědčení ADR. 

        Školení ADR, TDT 

        oranžová značka označující výbušninu

        Účelem takového kurzu ADR je seznámit řidiče s nebezpečími, která se mohou vyskytnout při přepravě nebezpečných věcí, s tím, jak minimalizovat nehodu, a pokud k nehodě dojde, co má řidič udělat, aby snížil její negativní dopady. Kurz ADR se zabývá otázkami, jako jsou: klasifikace nebezpečných materiálů, přeprava výbušnin, radioaktivních materiálů atd., druhy nebezpečí, co dělat v případě nehody, druhy požadované dokumentace nebo občanskoprávní odpovědnost.  

        Osoby, které obsluhují plnicí stroje (které podléhají dopravně technickému dozoru), musí rovněž absolvovat školení, které je zakončeno státní zkouškou. Během kurzu se účastníci seznámí s nebezpečnými látkami a jejich chemickými vlastnostmi, s obsluhou strojů typu UNO, s nezbytnými předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně a také s označením a popisem na přepravních nádržích. Po úspěšném složení zkoušky obdrží účastník osvědčení s neomezenou platností.  

        Několik slov o licích strojích 

        Zařízení pro plnění a vyprazdňování nádrží se nazývají nalévací stroje. K jejich používání, jak již bylo napsáno, potřebujete příslušnou kvalifikaci. Tyto stroje se používají v silniční, železniční, námořní a vnitrozemské vodní dopravě. Skládají se z trubkových sekcí, spojených otočnými ventily, omezených ventilem a spojovací sekcí k vyprazdňované nebo plněné nádrži.    

        Související články::

        Přihlaste se na pohovor
        Dejte nám své kontaktní číslo
        1 lidé si dnes objednali hovor

        V nejbližší době vám zavoláme

        REGISTRACE: +48 22 208 38 38