Ausbildungszentrum - KURSO

Publikacje

''die Person an der Tafel und die Leute in den Bänken

Gesundheit und Sicherheit im Allgemeinen

Czym jest BHP?

Bezpieczeństwo i Higiena pracy (BHP) jest to zbiór zasad oraz przepisów, który ma zapewnić higieniczne oraz bezpieczne warunki pracy. To zarówno ochrona zdrowia i życia pracownika, jak i zapewnienie mu funkcjonalnych warunków w miejscu wykonywania pracy. Kwestie dotyczące BHP w miejscu pracy zostały przedstawione w dziale X Kodeksu Pracy (od artykułu 207 do 212 Kodeksu Pracy). W tym dziale zapisane są obowiązki pracodawcy związane z BHP oraz prawa i obowiązki pracownika dotyczące BHP. 

Lager mit Menschen an den Maschinen

Es liegt in der Verantwortung des Arbeitgebers, die Gesundheit und das Leben seiner Mitarbeiter zu schützen und ihnen gute und sichere Arbeitsbedingungen zu bieten. Zu seinen Aufgaben gehören u.a.: 

 • Zapewnienie, aby przepisy BHP były przestrzegane; 
 • Reagować na potrzeby pracowników w zakresie BHP; 
 • Uwzględnienie ochrony zdrowia kobiet w ciąży, młodocianych czy też osób niepełnosprawnych; 
 • Zapewnić, aby wykonywane były zalecenia społecznego inspektora pracy; 
 •  Pflicht zur Unterrichtung der Arbeitnehmer über bestehende Risiken für Gesundheit oder Leben. 

Sicherheitstraining 

Kursy BHP są bardzo ważnym i istotnym elementem każdej pracy. To do obowiązków pracodawcy należy zapewnienie swoim pracownikom szkoleń wstępnych oraz okresowych BHP. Pracownicy niemający kwalifikacji oraz nieznający norm bezpieczeństwa i higieny pracy, nie mogą być dopuszczeni do pracy na niektórych stanowiskach. Również po stronie pracodawcy leży kwestia bezwzględnego przestrzegania zasad BHP. Nieprzestrzeganie ich jest zagrożone karą grzywny. Jeśli na terenie zakładu pracy, gdzie naruszone były zasady bezpieczeństwa, doszłoby do wypadku, to pracownik, który doznałby uszczerbku na zdrowiu, może żądać stosownego odszkodowania. 

Schulungen zu Gesundheit und Sicherheit sind vom Arbeitgeber zu stellen und zu tragen. Sie sollte während der Arbeitszeit des Mitarbeiters durchgeführt werden. Neben den Schulungen zum Thema Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz für Arbeitnehmer gibt es noch weitere Kurse in diesem Bereich: 

 • Szkolenia stanowiskowe; 
 • Kursy pracy na wysokościach; 
 • Szkolenia pierwszej pomocy; 
 • Szkolenia dla pracodawców; 
 • Szkolenia dla osób kierujących pracownikami. 

Schulungen zu Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz für Arbeitgeber und Personalverantwortliche 

osoba przy tablicy i osoby w ławkach

Zarówno pracodawcy, jak i osoby kierujące pracownikami, mają obowiązek znać przepisy, zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Prezesi korporacji, dyrektorzy w zakładach, szefowie mniejszych firm oraz kierownicy działów mają obowiązek znać (w zakresie, jaki odnosi się do ich obowiązków) zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Jest to niezbędne, by zapewnić bezpieczne stanowisko pracy. Kursy BHP dla pracodawców jest tak samo obowiązkowe, jak dla pracowników. 

 Na kursach dla pracodawców i osób kierujących pracownikami poruszane są zagadnienia: 

 • Obowiązki pracodawcy; 
 • Prawa i obowiązki pracowników; 
 • Obowiązki osób, które kierują pracownikami; 
 • Ochrona pracy młodocianych oraz kobiet w ciąży; 
 • Rozpoznanie i ocena zagrożeń; 
 • Instruktaż stanowiskowy, aby mógł go udzielić swoim pracownikom; 
 • O powadze przestrzegania przepisów BHP. 

Szkolenie BHP powinno być odbyte do 6 miesięcy od momentu rozpoczęcia pracy. Ważność szkolenia okresowego na stanowiskach kierowniczych to 5 lat. Pracodawca, który uczestniczy w szkoleniach okresowych BHP daje dobry przykład swoją postawą, jak kształtować bezpieczne warunki pracy.  

Verwandte Artikel::

Melden Sie sich für ein Interview an
Geben Sie uns Ihre Kontaktnummer
8 Leute bestellten heute einen Anruf

Wir werden Sie in Kürze anrufen

EINSCHREIBUNG: +48 22 208 38 38