Ausbildungszentrum - KURSO

Publikacje

Tankeinfüllstutzen

Ausrüstung zum Füllen und Entleeren von Tanks

Są to tak zwane nalewaki (inaczej NO), które podlegają Transportowemu Dozorowi Technicznemu (TDT). TDT jest to państwowa osoba prawna działająca w oparciu o ustawę z dnia 21 grudnia 2000 roku o dozorze technicznym. Jest to jednostka dozoru technicznego i podlega ministrowi właściwemu do spraw transportu. Jej dozorowi podlegają urządzenia techniczne, które zostały zainstalowane, np. na terenie kolejowym, kolejowych pojazdach szynowych, bocznicach kolejowych oraz zbiorniki (w tym cysterny, które są wykorzystywane w ruchu drogowym, kolejowym oraz żegludze śródlądowej). 

Einrichtungen zur Reparatur und Entleerung von Tanks sind vorhanden: 

Tankeinfüllstutzen
 • przyrządy do opróżniania i napełniania zbiorników transportowych (w tym: ramiona przeładunkowe przeznaczone dla ciekłych, gazowych i stałych materiałów niebezpiecznych); 
 • portowe ramiona przeładunkowe (instalacje oraz systemy służące do napełniania statków żeglugi śródlądowej oraz morskiej, gazami lub materiałami ciekłymi); 
 • elastyczne przewody przeładunkowe; 
 • przyrządy do opróżniania oraz napełniania pod ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara. 

Opróżniane oraz napełniane są między innymi zbiorniki zawierające materiały niebezpieczne (trujące, palne żrące). Taka maszyna NO musi w sposób bezpieczny napełnić oraz opróżnić cysternę do zbiorników przechowywanych na obszarze magazynu surowców płynnych. W takim przypadku stacje UNO posiadają wiele rozwiązań elektronicznych oraz mechanicznych, które utrzymują wysoki poziom bezpieczeństwa (zarówno instalacji, jak i pracowników). 

Gefährliche Materialien 

Wspomniane surowce niebezpieczne są to ładunki albo przedmioty zawierające takie materiały, które mogą być zagrożeniem dla zdrowia i życia człowieka oraz środowiska naturalnego. Są to wszelkie przedmioty wybuchowe, gazy, nadtlenki organiczne, materiały promieniotwórcze, itp. Towary te możemy zakwalifikować na podstawie ich właściwości biologicznych, fizycznych, chemicznych, a także stwarzanego przez nie zagrożenia. Wyróżniamy ich następujące klasy:  

 1. Klasse 1: materiały oraz przedmioty wybuchowe. Występuje tutaj zagrożenie, np. rozrzutem odłamków, pożarem czy masowym wybuchem. Są to między innymi petardy, flary, sztuczne ognie, granaty.  
 2. Klasse 2: alle Gase. Es besteht die Gefahr von Vergiftungen, Bränden, Explosionen und Druckgasemissionen. Dazu gehören verflüssigte Gase, gelöste Gase, komprimierte Gase oder Aerosolbehälter. 
 3. Klasse 3Entzündbare Flüssigkeiten. Es besteht Explosions- oder Brandgefahr. Dazu gehören Lösungsmittel, alkoholische Getränke, Farben, Teer, Klebstoffe oder Holzschutzmittel.  
 4. Klasse 4Sie sind selbstreaktive, feste und feste desensibilisierte und polymerisierte Materialien. Sie liegen in der Regel in Form von Pulver, Paste oder Granulat vor. Sie können sich durch die Reibung beim Transport entzünden. Einige von ihnen erfordern daher eine kontrollierte Temperatur während des Transports.  
 5. Klasse 5: Es handelt sich um organische Peroxide, die bei der Zersetzung große Mengen an Wärme freisetzen. Ihre Selbstentzündung kann bei stark oxidierenden Eigenschaften auftreten) und oxidierende Materialien (starke Reaktion bei Kontakt mit brennbaren Materialien).  
 6. Klasse 6: są to wszelkie materiały zakaźne (np. próbki diagnostyczne, odpady pooperacyjne lub medyczne), z którymi kontakt może skutkować groźną dla życia człowieka chorobą oraz materiały trujące (środki ochrony roślin, bakteriobójcze czy też substancje odgrzybiające), które mogą spowodować śmierć poprzez zatrucie. 
 7. Klasse 7: do tej klasy należą wszystkie materiały promieniotwórcze. Są to np.  izotopowe czujniki dymu, paliwa jądrowe, które stwarzają zagrożenie napromieniowaniem. Jeżeli nie mamy specjalistycznego sprzętu, to jest ono niewyczuwalne i niewidoczne.  
 8. Klasse 8: Dies sind alles ätzende Materialien. Der Kontakt mit ihnen kann zu chemischen Verbrennungen führen. Dazu gehören Bleichmittel, Säuren und Laugen. 
 9. Klasse 9: Verschiedene Gegenstände und gefährliche Materialien. Zu dieser Klasse gehören Materialien, deren Gefahr sich von der der Klassen 1 bis 8 unterscheidet.  

        Tak sklasyfikowane towary niebezpieczne, przy odpowiednim zapakowaniu oraz oznakowaniu, można transportować. Materiały niebezpieczne, aby były prawidłowo oznakowane powinny posiadać numer identyfikacji produktu (UN), a pojazd, który przewozi taki towar, powinien mieć odblaskową, pomarańczową tablicę informacyjną. Samochody, które przewożą towary niebezpieczne w cysternach lub luzem, muszą także posiadać tablice z numerami rozpoznawczymi zagrożenie. Natomiast kierowcy wraz z pracownikami, którzy zajmują się rozładunkiem oraz załadunkiem materiałów niebezpiecznych, mają obowiązek posiadać odpowiednie uprawnienia ADR. 

        Was ist ADR? 

        ADR jest to nazwa zaczerpnięta z języka angielskiego, która oznacza The European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road. ADR jest to zatem umowa europejska (podpisane przez ponad 50 państw), która dotyczy przewozu towarów niebezpiecznych. Wymogiem jest, że kierowca przewożący substancje niebezpieczne ma obowiązek posiadać zaświadczenia ADR. 

        ADR, TDT-Ausbildung 

        orangefarbenes Zeichen, das auf einen Explosivstoff hinweist

        Celem takiego kursu ADR jest zaznajomienie kierowcy z zagrożeniami, jakie mogą wystąpić podczas przewozu materiałów niebezpiecznych, jak zminimalizować wypadek, a gdy już on nastąpi, to jakie kierowca ma podjąć działania, by zmniejszyć jego negatywne skutki. Kurs ADR porusza zagadnienia takie jak: zagadnienia związane z podziałami na klasy materiałów niebezpiecznych, tematykę przewozu materiałów wybuchowych, promieniotwórczych itp., rodzaje zagrożeń, co należy zrobić podczas wypadku, rodzaje wymaganej dokumentacji czy odpowiedzialności cywilnej.  

        Również osoby, które obsługują nalewaki (a one podlegają pod Transportowy Dozór Techniczny) muszą przejść szkolenie, zakończone egzaminem państwowym. Na kursie osoby dowiadują się: o materiałach niebezpiecznych i ich właściwościach chemicznych, jak obsługiwać maszyny typu UNO, na temat niezbędnych przepisów Bezpieczeństwa Higieny i Pracy oraz PPOŻ oraz o oznaczeniach i opisach na zbiornikach do transportu. Po zaliczonym egzaminie uczestnik otrzymuje ważne bezterminowo uprawnienia.  

        Ein paar Worte über Gießmaschinen 

        Urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników to nalewaki. Aby je użytkować, tak jak napisane jest wcześniej, potrzeba odpowiednich kwalifikacji. Maszyny te są wykorzystywane zarówno w ruchu drogowym, kolejowym, jak i żegludze morskiej i śródlądowej. Zbudowane są z członów rurowych, połączonych obrotowymi zaworami, ograniczone zaworem oraz częścią łączącą z opróżnianym bądź napełnianym zbiornikiem.    

        Verwandte Artikel::

        Melden Sie sich für ein Interview an
        Geben Sie uns Ihre Kontaktnummer
        6 Leute bestellten heute einen Anruf

        Wir werden Sie in Kürze anrufen

        EINSCHREIBUNG: +48 22 208 38 38