...
Ośrodek Szkoleniowy - KURSO

Publikacje

Kurs palacza

Główne zadania to obsługa kotłów, dostarczających ciepło, parę wodną i ciepłą wodę m.in. do budynków mieszkalnych, urzędów, przychodni, szpitali czy szkół. Obsługa wielkich i skomplikowanych kotłów ponad 50 KW, wymaga przeszkolenia. Praca wymaga specjalistycznej wiedzę i umiejętności. Dzięki kursowi na palacza CO można zdobyć uprawnienia cieplne, które są niezbędne do pracy na tym stanowisku.

Praca palacza nie polega tylko na dostarczaniu paliwa do kotłowni, lecz na całym procesie związanym w sterowaniu kotłami np. uruchamianiem, sprawdzaniem i monitorowaniem ciśnienia, temperatury oraz innych parametrów.

Po otrzymaniu świadectwa kwalifikacyjnego, jesteśmy uprawnieni do pracy związanej z obsługą pieców i systemów centralnego ogrzewania. Na rynku pracy brak jest wykwalifikowanych specjalistów z tej dziedziny, co sprawia, że wolne etatów czekają na pracowników.

 

Wyróżniamy trzy grupy uprawnień energetycznych w zakresie eksploatacji i dozoru:

Grupa 1 (elektryczne) instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną:

 • Zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 KW
 • Urządzenia elektrotermiczne
 • Urządzenia, instalacje i sieci, o napięciu znamionowym powyżej 1KW
 • Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1KW
 • Urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej
 • Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji
 • Elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym
 • Elektryczna sieć trakcyjna

Grupa 2 (ciepłownicza)

urządzenia przetwarzające, wytwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne:

 • Przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 KW
 • Aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji
 • Piece przemysłowe o mocy powyżej 50 KW
 • Sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi o mocy powyżej 50KW
 • Przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 KW
 • Urządzenia wentylacji, klimatyzacji chłodniczej o mocy powyżej 50 KW
 • Pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy powyżej 50 KW
 • Sprężarki o mocy powyżej 20 KW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych


Grupa 3 (gazowa)

Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe:

 • Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5KPA
 • Sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5MPa
 • Urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładanie paliw gazowych, oczyszczanie gazu, rozlewnie gazu płynnego, mieszalnie,
 • Urządzenia do magazynowania paliw gazowych
 • Aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych
 • Przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50KW
 • Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5KPA

Zakres obowiązków palacza

 • Kontrola urządzeń pomocniczych
 • Kontrola eksploatacji urządzeń, które oczyszczają i odprowadzają spaliny
 • Dbanie o dobry stan techniczny kotłów
 • Odczytywanie wskazań specjalistycznej aparatury
 • Zgłaszanie zauważonych usterek przełożonemu
 • Nadzorowanie procesów technologicznych

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest

 • Ukończenie 18 lat
 • Wykształcenie co najmniej podstawowe

 

Tematyka

W trakcie naszych zajęć poruszamy wiele bardzo ciekawych zagadnień. Wykładowcy opowiedzą m.in. o:

 • Kotłach parowych i wodnych,
 • Przepisach o dozorze technicznym,
 • Ogólnych przepisach,
 • Organizacji pracy przy urządzeniach cieplnych
 • Obowiązkach palacza pieców CO,
 • Wybranych wiadomościach z techniki cieplnej,
 • Schematach kotłowni CO,
 • Znaczeniu wody w gospodarce cieplnej,
 • Przepisach ogólnych
 • Eksploatacji kotłów,
 • Sieciach i instalacjach cieplnych,
 • Paliwach stałych, ciekłych, aparaturze kontrolno-pomiarowej,
 • BHP przy urządzeniach cieplnych i na stanowisku palacza CO,
 • Ochronie PPOŻ, aspektach pierwszej pomocy,
 • piecach przemysłowych o mocy ponad 50 KW

 

Korzyści kursu:

 • Podniesienie konkurencyjności na rynku pracy,
 • Atrakcyjne ceny szkoleń,
 • Kompleksowe teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestnika do egzaminu przed komisją kwalifikacyjną,
 • Dodatkowe udogodnienia dla uczestników szkoleń, np. zorganizowanie badania lekarskiego
 • Forma świadczenia usługi dopasowana do potrzeb klienta
 • Gwarancja usług najwyższej jakości

 

Cena

Ceny kursów dla palaczy CO zazwyczaj są zależne, od ilości osób biorących udział w szkoleniach.

 

Cel kursu

Kurs jest przygotowaniem do egzaminu. Stwarza on możliwość uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do wykonywania czynności eksploatacyjnych przy pracach konserwacyjnych, obsługowych, remontowych, montażowych przy urządzeniach, instalacjach i sieciach cieplnych. Przygotowujemy również do egzaminu przed komisją zewnętrzną. Pozytywny wynik na egzaminie umożliwia zdobycie świadectwa kwalifikacji palacza CO w zakresie obsługi kotłów wodnych i parowych.

 

Uprawnienia

Eksploatacja lub instalacja urządzeń cieplnych o mocy przekraczającej 50 KW wymaga od palacza specjalnych uprawnień, potwierdzonych świadectwem kwalifikacyjnym palacza CO – obsługa kotłów wodnych. Niezbędna jest zdobyta wiedza i praktyczne umiejętności do uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu. Uprawnienia są ważne przez okres 5 lat, po czym należy je odnowić.

 

Zagrożenia z wykonywaniem zawodu palacza

 • Pracownicy obsługujący kotły pracują w hałasie, w gorącym i wilgotnym mikroklimacie, co może spowodować zmęczenie i ogólne złe samopoczucie
 • Pracownicy obsługujący kotły pracują z różnego rodzaju substancjami stosowanymi w kotłach (paliwo, dodatki do wody), co może spowodować zmiany skórne oraz zaburzenia funkcjonowania układu oddechowego oraz narządów wzroku.
 • Kotły pracują w warunkach wysokiej temperatury i ciśnienia, co stwarza ryzyko wybuchów oraz zatrucie tlenkiem węgla.
 • Spalanie paliwa stosowanego w kotłach może powodować pożary.

 

Działania profilaktyczne

 • Należy stosować sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości
 • Należy stosować ochronniki słuchu,
 • Należy wymienić hydrazynę (substancje o działaniu rakotwórczym dla ludzi) na mniej niebezpieczne substytuty
 • Należy okresowo sprawdzać i dostosowywać pracę palników w celu zapobiegania wytwarzania się tlenku węgla, tlenków azotu, tlenku siarki oraz pyłów z krzemionką
 • Należy zainstalować skuteczną wentylację ogólną zapobiegającą zanieczyszczeniu powietrza, a w razie potrzeby dodać wentylację miejscową,
 • Należy nosić koszulę z długim rękawem i stosować rękawice ochronne przed czynnikami chemicznymi, a jeśli nie jest to możliwe używać kremy ochronne,
 • Należy stosować środki ochrony oczu (okulary ochronne lub spawalnicze)
 • Należy przeprowadzać okresowe kontrole kotłów w celu wykrycia uszkodzeń komponentów,
 • Należy zainstalować odpowiednie zabezpieczenia (barierki, poręcze) na podestach i schodach, chroniące przed upadkiem z wysokości,
 • Należy stosować bezpieczne metody podnoszenia i przenoszenia ciężkich lub nieporęcznych ładunków oraz stosować urządzenia mechaniczne ułatwiające podnoszenie i przenoszenie
 • Należy stosować środki ochrony układu oddechowego podczas prac konserwatorskich i innych prac, podczas których pył może zostać uwolniony do atmosfery

Powiązane artykuły::

Zapisz się na rozmowę
Podaj nam numer kontaktowy
8 osób zamówiło dzisiaj rozmowę

Zadzwonimy w najbliższym czasie

ZAPISY: +48 22 208 38 38