Mokymo centras - KURSO

Publikacijos

''žmogus prie lentos ir žmonės suoluose

Sveikata ir sauga apskritai

Czym jest BHP?

Bezpieczeństwo i Higiena pracy (BHP) jest to zbiór zasad oraz przepisów, który ma zapewnić higieniczne oraz bezpieczne warunki pracy. To zarówno ochrona zdrowia i życia pracownika, jak i zapewnienie mu funkcjonalnych warunków w miejscu wykonywania pracy. Kwestie dotyczące BHP w miejscu pracy zostały przedstawione w dziale X Kodeksu Pracy (od artykułu 207 do 212 Kodeksu Pracy). W tym dziale zapisane są obowiązki pracodawcy związane z BHP oraz prawa i obowiązki pracownika dotyczące BHP. 

sandėlis su žmonėmis prie mašinų

Darbdavys privalo saugoti savo darbuotojų sveikatą ir gyvybę bei sudaryti jiems geras ir saugias darbo sąlygas. Jos užduotys, be kita ko, taip pat apima: 

 • Zapewnienie, aby przepisy BHP były przestrzegane; 
 • Reagować na potrzeby pracowników w zakresie BHP; 
 • Uwzględnienie ochrony zdrowia kobiet w ciąży, młodocianych czy też osób niepełnosprawnych; 
 • Zapewnić, aby wykonywane były zalecenia społecznego inspektora pracy; 
 •  Pareiga informuoti darbuotojus apie esamą riziką sveikatai ar gyvybei. 

Saugos mokymas 

Kursy BHP są bardzo ważnym i istotnym elementem każdej pracy. To do obowiązków pracodawcy należy zapewnienie swoim pracownikom szkoleń wstępnych oraz okresowych BHP. Pracownicy niemający kwalifikacji oraz nieznający norm bezpieczeństwa i higieny pracy, nie mogą być dopuszczeni do pracy na niektórych stanowiskach. Również po stronie pracodawcy leży kwestia bezwzględnego przestrzegania zasad BHP. Nieprzestrzeganie ich jest zagrożone karą grzywny. Jeśli na terenie zakładu pracy, gdzie naruszone były zasady bezpieczeństwa, doszłoby do wypadku, to pracownik, który doznałby uszczerbku na zdrowiu, może żądać stosownego odszkodowania. 

Sveikatos ir saugos mokymai suteikia ir apmoka darbdavys. Jis turėtų būti atliekamas darbuotojo darbo metu. Be darbuotojų profesinės sveikatos ir saugos mokymų, yra ir keletas kitų šios srities kursų: 

 • Szkolenia stanowiskowe; 
 • Kursy pracy na wysokościach; 
 • Szkolenia pierwszej pomocy; 
 • Szkolenia dla pracodawców; 
 • Szkolenia dla osób kierujących pracownikami. 

Darbdavių ir už darbuotojus atsakingų asmenų mokymas darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais 

osoba przy tablicy i osoby w ławkach

Zarówno pracodawcy, jak i osoby kierujące pracownikami, mają obowiązek znać przepisy, zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Prezesi korporacji, dyrektorzy w zakładach, szefowie mniejszych firm oraz kierownicy działów mają obowiązek znać (w zakresie, jaki odnosi się do ich obowiązków) zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Jest to niezbędne, by zapewnić bezpieczne stanowisko pracy. Kursy BHP dla pracodawców jest tak samo obowiązkowe, jak dla pracowników. 

 Na kursach dla pracodawców i osób kierujących pracownikami poruszane są zagadnienia: 

 • Obowiązki pracodawcy; 
 • Prawa i obowiązki pracowników; 
 • Obowiązki osób, które kierują pracownikami; 
 • Ochrona pracy młodocianych oraz kobiet w ciąży; 
 • Rozpoznanie i ocena zagrożeń; 
 • Instruktaż stanowiskowy, aby mógł go udzielić swoim pracownikom; 
 • O powadze przestrzegania przepisów BHP. 

Szkolenie BHP powinno być odbyte do 6 miesięcy od momentu rozpoczęcia pracy. Ważność szkolenia okresowego na stanowiskach kierowniczych to 5 lat. Pracodawca, który uczestniczy w szkoleniach okresowych BHP daje dobry przykład swoją postawą, jak kształtować bezpieczne warunki pracy.  

Susiję straipsniai::

Užsiregistruokite į pokalbį
Suteikite mums savo kontaktinį numerį
5 žmonės užsisakė skambutį šiandien

Artimiausiu metu jums paskambinsime

REGISTRACIJA: +48 22 208 38 38