Mokymo centras - KURSO

Publikacijos

bako užpildymo įtaisas

Rezervuarų užpildymo ir ištuštinimo įranga

Są to tak zwane nalewaki (inaczej NO), które podlegają Transportowemu Dozorowi Technicznemu (TDT). TDT jest to państwowa osoba prawna działająca w oparciu o ustawę z dnia 21 grudnia 2000 roku o dozorze technicznym. Jest to jednostka dozoru technicznego i podlega ministrowi właściwemu do spraw transportu. Jej dozorowi podlegają urządzenia techniczne, które zostały zainstalowane, np. na terenie kolejowym, kolejowych pojazdach szynowych, bocznicach kolejowych oraz zbiorniki (w tym cysterny, które są wykorzystywane w ruchu drogowym, kolejowym oraz żegludze śródlądowej). 

Rezervuarų remonto ir ištuštinimo įrenginiai: 

bako užpildymo įtaisas
 • przyrządy do opróżniania i napełniania zbiorników transportowych (w tym: ramiona przeładunkowe przeznaczone dla ciekłych, gazowych i stałych materiałów niebezpiecznych); 
 • portowe ramiona przeładunkowe (instalacje oraz systemy służące do napełniania statków żeglugi śródlądowej oraz morskiej, gazami lub materiałami ciekłymi); 
 • elastyczne przewody przeładunkowe; 
 • przyrządy do opróżniania oraz napełniania pod ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara. 

Opróżniane oraz napełniane są między innymi zbiorniki zawierające materiały niebezpieczne (trujące, palne żrące). Taka maszyna NO musi w sposób bezpieczny napełnić oraz opróżnić cysternę do zbiorników przechowywanych na obszarze magazynu surowców płynnych. W takim przypadku stacje UNO posiadają wiele rozwiązań elektronicznych oraz mechanicznych, które utrzymują wysoki poziom bezpieczeństwa (zarówno instalacji, jak i pracowników). 

Pavojingos medžiagos 

Wspomniane surowce niebezpieczne są to ładunki albo przedmioty zawierające takie materiały, które mogą być zagrożeniem dla zdrowia i życia człowieka oraz środowiska naturalnego. Są to wszelkie przedmioty wybuchowe, gazy, nadtlenki organiczne, materiały promieniotwórcze, itp. Towary te możemy zakwalifikować na podstawie ich właściwości biologicznych, fizycznych, chemicznych, a także stwarzanego przez nie zagrożenia. Wyróżniamy ich następujące klasy:  

 1. 1 klasė: materiały oraz przedmioty wybuchowe. Występuje tutaj zagrożenie, np. rozrzutem odłamków, pożarem czy masowym wybuchem. Są to między innymi petardy, flary, sztuczne ognie, granaty.  
 2. 2 klasė: visos dujos. Kyla apsinuodijimo, gaisro, sprogimo, suslėgtų dujų išmetimo pavojus. Tai suskystintų, ištirpintų, suslėgtų dujų ar aerozolių talpyklos. 
 3. 3 klasė: Degūs skysčiai. Kyla sprogimo arba gaisro pavojus. Tai tirpikliai, alkoholiniai gėrimai, dažai, dervos, klijai ar medienos konservantai.  
 4. 4 klasė: tai savaime reaguojančios, kietos ir kietos desensibilizuotos ir polimerizuotos medžiagos. Paprastai jie būna miltelių, pastos arba granulių pavidalo. Jie gali užsidegti dėl trinties transportuojant. Todėl kai kuriuos iš jų transportuojant reikia kontroliuoti temperatūrą.  
 5. 5 klasė: tai organiniai peroksidai (skaidydamiesi išskiria daug šilumos. Gali įvykti jų savaiminis užsidegimas, turint stiprių oksiduojančių savybių) ir oksiduojančių medžiagų (stipri reakcija, kai jos liečiasi su degiomis medžiagomis).  
 6. 6 klasė: są to wszelkie materiały zakaźne (np. próbki diagnostyczne, odpady pooperacyjne lub medyczne), z którymi kontakt może skutkować groźną dla życia człowieka chorobą oraz materiały trujące (środki ochrony roślin, bakteriobójcze czy też substancje odgrzybiające), które mogą spowodować śmierć poprzez zatrucie. 
 7. 7 klasė: do tej klasy należą wszystkie materiały promieniotwórcze. Są to np.  izotopowe czujniki dymu, paliwa jądrowe, które stwarzają zagrożenie napromieniowaniem. Jeżeli nie mamy specjalistycznego sprzętu, to jest ono niewyczuwalne i niewidoczne.  
 8. 8 klasė: visos šios medžiagos yra ėsdinančios. Prisilietus prie jų galima patirti cheminių nudegimų. Tai balikliai, rūgštys ir šarmai. 
 9. 9 klasė: įvairūs daiktai ir pavojingos medžiagos. Šiai klasei priskiriamos medžiagos, kurių pavojingumas skiriasi nuo 1-8 klasių medžiagų pavojingumo.  

        Tak sklasyfikowane towary niebezpieczne, przy odpowiednim zapakowaniu oraz oznakowaniu, można transportować. Materiały niebezpieczne, aby były prawidłowo oznakowane powinny posiadać numer identyfikacji produktu (UN), a pojazd, który przewozi taki towar, powinien mieć odblaskową, pomarańczową tablicę informacyjną. Samochody, które przewożą towary niebezpieczne w cysternach lub luzem, muszą także posiadać tablice z numerami rozpoznawczymi zagrożenie. Natomiast kierowcy wraz z pracownikami, którzy zajmują się rozładunkiem oraz załadunkiem materiałów niebezpiecznych, mają obowiązek posiadać odpowiednie uprawnienia ADR. 

        Kas yra ADR? 

        ADR jest to nazwa zaczerpnięta z języka angielskiego, która oznacza The European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road. ADR jest to zatem umowa europejska (podpisane przez ponad 50 państw), która dotyczy przewozu towarów niebezpiecznych. Wymogiem jest, że kierowca przewożący substancje niebezpieczne ma obowiązek posiadać zaświadczenia ADR. 

        ADR, TDT mokymai 

        oranžinis ženklas, nurodantis sprogmenį.

        Celem takiego kursu ADR jest zaznajomienie kierowcy z zagrożeniami, jakie mogą wystąpić podczas przewozu materiałów niebezpiecznych, jak zminimalizować wypadek, a gdy już on nastąpi, to jakie kierowca ma podjąć działania, by zmniejszyć jego negatywne skutki. Kurs ADR porusza zagadnienia takie jak: zagadnienia związane z podziałami na klasy materiałów niebezpiecznych, tematykę przewozu materiałów wybuchowych, promieniotwórczych itp., rodzaje zagrożeń, co należy zrobić podczas wypadku, rodzaje wymaganej dokumentacji czy odpowiedzialności cywilnej.  

        Również osoby, które obsługują nalewaki (a one podlegają pod Transportowy Dozór Techniczny) muszą przejść szkolenie, zakończone egzaminem państwowym. Na kursie osoby dowiadują się: o materiałach niebezpiecznych i ich właściwościach chemicznych, jak obsługiwać maszyny typu UNO, na temat niezbędnych przepisów Bezpieczeństwa Higieny i Pracy oraz PPOŻ oraz o oznaczeniach i opisach na zbiornikach do transportu. Po zaliczonym egzaminie uczestnik otrzymuje ważne bezterminowo uprawnienia.  

        Keletas žodžių apie pilstymo mašinas 

        Urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników to nalewaki. Aby je użytkować, tak jak napisane jest wcześniej, potrzeba odpowiednich kwalifikacji. Maszyny te są wykorzystywane zarówno w ruchu drogowym, kolejowym, jak i żegludze morskiej i śródlądowej. Zbudowane są z członów rurowych, połączonych obrotowymi zaworami, ograniczone zaworem oraz częścią łączącą z opróżnianym bądź napełnianym zbiornikiem.    

        Susiję straipsniai::

        Užsiregistruokite į pokalbį
        Suteikite mums savo kontaktinį numerį
        12 žmonės užsisakė skambutį šiandien

        Artimiausiu metu jums paskambinsime

        REGISTRACIJA: +48 22 208 38 38