...
Mācību centrs - KURSO

Publiccje

Drošības apmācība

darbinieku apmācībā

Nodarbinot darbiniekus bīstamiem darbiem, darba devējam īpaša uzmanība jāpievērš veselības un drošības apmācībai. Darba devēja pienākums ir nodrošināt tiešu šī darba uzraudzību. Viņa pienākums ir arī nodrošināt, lai šāda veida darbu veikšanas vietās būtu pieejamas tikai pilnvarotas un atbilstoši instruētas personas. Katram darbiniekam neatkarīgi no veiktā darba veida ir pienākums stingri ievērot veselības un drošības noteikumus, lai varētu droši veikt viņam uzticētos uzdevumus.

Periodiskā apmācība cilvēkiem, kuri veic veselībai kaitīgu, apgrūtinošu un bīstamu darbu, ir ļoti svarīgs kurss. Periodisko apmācību organizēšana ir vērsta uz zināšanu atjaunināšanu, savukārt jaunākajiem darbiniekiem tieši nepieciešamo zināšanu nodošana ļaus strādāt atbilstoši normatīvajiem aktiem.

Darbinieks, kurš izies periodisko apmācību, saņem sertifikātu, kas tiek glabāts personas lietās. Mācību organizatoram jānodrošina, lai darbinieki tiktu nodrošināti ar zināšanām un prasmēm darba veikšanas un organizēšanas jomā atbilstoši darba drošības un veselības aizsardzības principiem.

Kas var vadīt veselības un drošības apmācības

 • Darba devējs, ja viņš pats veic darba aizsardzības dienesta uzdevumus,
 • Kvalificēts DDVA dienesta darbinieks,
 • Persona, kas veic DDVA dienesta uzdevumus un ir nodarbināta pie konkrēta darba devēja,
 • Darbinieks, ko nodarbina konkrēta darba devēja, kuram ir zināšanas un prasmes un ir spēkā esošs sertifikāts par vajadzīgās veselības un drošības apmācības pabeigšanu

Apmācības derīgums

Atkarībā no funkcijas/amata, apmācības derīguma termiņš svārstās no 1 līdz 6 gadiem.

 Apmācību programma

 • Reālu notikumu apspriešana, kas radušies nepareizas darbu veikšanas laikā slēgtās telpās
 • Uzvedības noteikumi negadījumu laikā un pirmās palīdzības sniegšanas noteikumi,
 • Apdraudējumi, ko rada faktori, kas rodas bīstamu darbu veikšanas laikā,
 • Individuālo aizsardzības līdzekļu lietošana,
 • Uguns aizsardzība īpaši bīstamiem darbiem,
 • Īpaši bīstamu darbu laikā notikušo negadījumu apstākļi un cēloņi
 • Noteikumi arodveselības un darba drošības jomā,
 • Darbu veikšanas principi zonās, kas īpaši pakļautas sprādzienbīstamībai

Apmācības priekšrocības

 • Īpaši bīstamu darbu veikšanai nepieciešamo dokumentācijas paraugu iegūšana
 • Samazinot letālu, smagu un kolektīvu nelaimes gadījumu statistiku,
 • Risku samazināšana, veicot īpaši bīstamus darbus,
 • Darba vietā nodarbināto cilvēku veselības un dzīvības aizsardzība,
 • Saīsinot šo darbu veikšanas laiku,
 • zināšanu nodošana, kas tieši ietekmē darba veicēju drošību,

Apmācības noteikumi darba devējiem

 • Nodrošināt darbinieku ar bezmaksas individuālajiem aizsardzības līdzekļiem un iepazīstināt viņu ar lietošanas metodēm, Veikt sistemātisku darbinieku apmācību darba aizsardzības jomā,
 • Sīki izstrādātu instrukciju un norādījumu izdošana par arodveselību un drošību darba vietās,
 • Darbinieku iepazīstināšana ar arodveselības un darba drošības noteikumiem un principiem saistībā ar viņu veikto darbu

Draudi vietās, kas ir īpaši bīstamas darbiniekiem

 • Ogļu, ogļu putekļu, izdedžu un pelnu un citu bunkuru iekšpusē, kas var saturēt indīgas, smacējošas, kodīgas, uzliesmojošas vai sprādzienbīstamas gāzes vai šķidrumus,
 • Katlu krāsns kamerās, dūmgāzu kanālos, bunkuros, katlos, tvertnēs, teknēs un šķidrās un gāzveida degvielas tvertnēs,
 • Augstumā,
 • Uz ūdens, tvaika, saspiesta gaisa, naftas cauruļvadiem, ugunsdzēsības sistēmām ar darba pārspiedienu no 50Kpa, kam nepieciešama balstu un cauruļvadu stropu demontāža vai pārrāvums
 • Nepieciešams izmantot ķīmiskos līdzekļus katlu, cauruļvadu, spiedtvertņu un spiediena rezervuāru tīrīšanai
 • Remontējot vai nomainot iegremdējamos sūkņus, vārstus, cauruļvadus un bīstamās ķīmiskās vielas
 • Izrakumos, kas veikti gāzes vadu vai citu gāzes iekārtu remontdarbu vai pārbaužu laikā
 • Veicot pārbaudes un mērījumus, izņemot darbus, ko veic pilnvaroti darbinieki saskaņotās vietās
 • Ja elektropārvades līnijas ir atvienotas vai tiek būvētas, gaisvadu līnijas ar spriegumu 1 KV un vairāk,
 • Strāvas kabeļu griešana
 • Darbojas tuvu neekranētām barošanas ierīcēm vai to daļām, kas ir zem sprieguma
 • Zem sprieguma esošo elektroierīču apkope, modernizācija un kapitālais remonts

Saistītie raksti::

Pierakstīties uz interviju
Sniedziet mums savu kontakttālruni
11 cilvēki pasūtīja zvanu šodien

Mēs jums piezvanīsim tuvākajā laikā

REĢISTRĀCIJA: +48 22 208 38 38