Mācību centrs - KURSO

Publiccje

tvertnes uzpildes tvertne

Iekārtas tvertņu uzpildīšanai un iztukšošanai

Są to tak zwane nalewaki (inaczej NO), które podlegają Transportowemu Dozorowi Technicznemu (TDT). TDT jest to państwowa osoba prawna działająca w oparciu o ustawę z dnia 21 grudnia 2000 roku o dozorze technicznym. Jest to jednostka dozoru technicznego i podlega ministrowi właściwemu do spraw transportu. Jej dozorowi podlegają urządzenia techniczne, które zostały zainstalowane, np. na terenie kolejowym, kolejowych pojazdach szynowych, bocznicach kolejowych oraz zbiorniki (w tym cysterny, które są wykorzystywane w ruchu drogowym, kolejowym oraz żegludze śródlądowej). 

Tvertņu remonta un iztukšošanas iekārtas: 

tvertnes uzpildes tvertne
 • przyrządy do opróżniania i napełniania zbiorników transportowych (w tym: ramiona przeładunkowe przeznaczone dla ciekłych, gazowych i stałych materiałów niebezpiecznych); 
 • portowe ramiona przeładunkowe (instalacje oraz systemy służące do napełniania statków żeglugi śródlądowej oraz morskiej, gazami lub materiałami ciekłymi); 
 • elastyczne przewody przeładunkowe; 
 • przyrządy do opróżniania oraz napełniania pod ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara. 

Opróżniane oraz napełniane są między innymi zbiorniki zawierające materiały niebezpieczne (trujące, palne żrące). Taka maszyna NO musi w sposób bezpieczny napełnić oraz opróżnić cysternę do zbiorników przechowywanych na obszarze magazynu surowców płynnych. W takim przypadku stacje UNO posiadają wiele rozwiązań elektronicznych oraz mechanicznych, które utrzymują wysoki poziom bezpieczeństwa (zarówno instalacji, jak i pracowników). 

Bīstamie materiāli 

Wspomniane surowce niebezpieczne są to ładunki albo przedmioty zawierające takie materiały, które mogą być zagrożeniem dla zdrowia i życia człowieka oraz środowiska naturalnego. Są to wszelkie przedmioty wybuchowe, gazy, nadtlenki organiczne, materiały promieniotwórcze, itp. Towary te możemy zakwalifikować na podstawie ich właściwości biologicznych, fizycznych, chemicznych, a także stwarzanego przez nie zagrożenia. Wyróżniamy ich następujące klasy:  

 1. 1. klase: materiały oraz przedmioty wybuchowe. Występuje tutaj zagrożenie, np. rozrzutem odłamków, pożarem czy masowym wybuchem. Są to między innymi petardy, flary, sztuczne ognie, granaty.  
 2. 2. klase: visas gāzes. Pastāv saindēšanās, ugunsgrēka, sprādziena, gāzes emisijas zem spiediena draudi. Tie ietver sašķidrinātas, izšķīdinātas, saspiestas gāzes vai aerosola tvertnes. 
 3. 3. klase: Uzliesmojoši šķidrumi. Pastāv sprādziena vai ugunsgrēka risks. Tie ir šķīdinātāji, alkoholiskie dzērieni, krāsas, darvas, līmes vai koksnes konservanti.  
 4. 4. klase: tie ir pašreaģējoši, cieti un cieti desensibilizēti un polimerizēti materiāli. Tās parasti ir pulvera, pastas vai granulu veidā. Tās var aizdegties berzes dēļ transportēšanas laikā. Tāpēc dažām no tām transportēšanas laikā nepieciešama kontrolēta temperatūra.  
 5. 5. klase: tie ir organiskie peroksīdi (sadalīšanās laikā izdalās liels daudzums siltuma. Var notikt to pašaizdegšanās ar spēcīgām oksidējošām īpašībām) un oksidējošiem materiāliem (spēcīga reakcija saskarē ar degošiem materiāliem).  
 6. 6. klase: są to wszelkie materiały zakaźne (np. próbki diagnostyczne, odpady pooperacyjne lub medyczne), z którymi kontakt może skutkować groźną dla życia człowieka chorobą oraz materiały trujące (środki ochrony roślin, bakteriobójcze czy też substancje odgrzybiające), które mogą spowodować śmierć poprzez zatrucie. 
 7. 7. klase: do tej klasy należą wszystkie materiały promieniotwórcze. Są to np.  izotopowe czujniki dymu, paliwa jądrowe, które stwarzają zagrożenie napromieniowaniem. Jeżeli nie mamy specjalistycznego sprzętu, to jest ono niewyczuwalne i niewidoczne.  
 8. 8. klase: tie visi ir kodīgi materiāli. Saskare ar tiem var izraisīt ķīmiskus apdegumus. Tas ietver balinātājus, skābes un sārmus. 
 9. 9. klase: dažādi priekšmeti un bīstamie materiāli. Šajā klasē ietilpst materiāli, kuru bīstamība atšķiras no 1.-8. klases materiāliem.  

        Tak sklasyfikowane towary niebezpieczne, przy odpowiednim zapakowaniu oraz oznakowaniu, można transportować. Materiały niebezpieczne, aby były prawidłowo oznakowane powinny posiadać numer identyfikacji produktu (UN), a pojazd, który przewozi taki towar, powinien mieć odblaskową, pomarańczową tablicę informacyjną. Samochody, które przewożą towary niebezpieczne w cysternach lub luzem, muszą także posiadać tablice z numerami rozpoznawczymi zagrożenie. Natomiast kierowcy wraz z pracownikami, którzy zajmują się rozładunkiem oraz załadunkiem materiałów niebezpiecznych, mają obowiązek posiadać odpowiednie uprawnienia ADR. 

        Kas ir ADR? 

        ADR jest to nazwa zaczerpnięta z języka angielskiego, która oznacza The European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road. ADR jest to zatem umowa europejska (podpisane przez ponad 50 państw), która dotyczy przewozu towarów niebezpiecznych. Wymogiem jest, że kierowca przewożący substancje niebezpieczne ma obowiązek posiadać zaświadczenia ADR. 

        ADR, TDT apmācība 

        oranža zīme, kas norāda uz sprāgstvielu

        Celem takiego kursu ADR jest zaznajomienie kierowcy z zagrożeniami, jakie mogą wystąpić podczas przewozu materiałów niebezpiecznych, jak zminimalizować wypadek, a gdy już on nastąpi, to jakie kierowca ma podjąć działania, by zmniejszyć jego negatywne skutki. Kurs ADR porusza zagadnienia takie jak: zagadnienia związane z podziałami na klasy materiałów niebezpiecznych, tematykę przewozu materiałów wybuchowych, promieniotwórczych itp., rodzaje zagrożeń, co należy zrobić podczas wypadku, rodzaje wymaganej dokumentacji czy odpowiedzialności cywilnej.  

        Również osoby, które obsługują nalewaki (a one podlegają pod Transportowy Dozór Techniczny) muszą przejść szkolenie, zakończone egzaminem państwowym. Na kursie osoby dowiadują się: o materiałach niebezpiecznych i ich właściwościach chemicznych, jak obsługiwać maszyny typu UNO, na temat niezbędnych przepisów Bezpieczeństwa Higieny i Pracy oraz PPOŻ oraz o oznaczeniach i opisach na zbiornikach do transportu. Po zaliczonym egzaminie uczestnik otrzymuje ważne bezterminowo uprawnienia.  

        Daži vārdi par iepildīšanas mašīnām 

        Urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników to nalewaki. Aby je użytkować, tak jak napisane jest wcześniej, potrzeba odpowiednich kwalifikacji. Maszyny te są wykorzystywane zarówno w ruchu drogowym, kolejowym, jak i żegludze morskiej i śródlądowej. Zbudowane są z członów rurowych, połączonych obrotowymi zaworami, ograniczone zaworem oraz częścią łączącą z opróżnianym bądź napełnianym zbiornikiem.    

        Saistītie raksti::

        Pierakstīties uz interviju
        Sniedziet mums savu kontakttālruni
        1 cilvēki pasūtīja zvanu šodien

        Mēs jums piezvanīsim tuvākajā laikā

        REĢISTRĀCIJA: +48 22 208 38 38