...
Ośrodek Szkoleniowy - KURSO

Ocena ryzyka wybuchu – cel i metody wykonania

Ocena ryzyka wybuchu – podstawowe informacje

W niektórych zakładach pracy może pojawić się zagrożenie wybuchem. Ma to głównie związek z charakterystyką danego miejsca pracy, a także używanymi na nim urządzeniami, substancjami i mieszaninami.

Aby doszło do wybuchu na stanowisku pracy, konieczne jest powstanie tak zwanej atmosfery wybuchowej oraz pojawienie się źródła zapłonu.

Kiedy konieczne jest wykonanie oceny ryzyka wybuchu?
W tych zakładach pracy, w których pojawia się zagrożenie pojawienia się atmosfery wybuchowej, należy wykonać kompleksową ocenę ryzyka wybuchu.

Obowiązek ten nakładają Dyrektywa ATEX Users 137 i Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 roku w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z dnia 30 lipca 2010 r.).

Podczas oceny ryzyka wybuchu pod uwagę bierze się:

  • instalacje znajdujące się na stanowisku pracy
  • używane substancje i ich mieszaniny
  • procesy odbywające się na stanowisku pracy i ich wzajemne oddziaływanie
  • prawdopodobieństwo powstania atmosfery wybuchowej i czas jej występowania
  • prawdopodobieństwo pojawienia się źródeł zapłonu
  • rozmiary skutków ewentualnego wybuchu

Po wykonanej ocenie ryzyka wybuchu możliwe jest podjęcie decyzji związanych z zaprojektowaniem właściwych rozwiązań w dziedzinie ochrony przeciwwybuchowej w zakładzie pracy.

Prawidłowo wykonana ocena ryzyka wybuchu efektywnie zmniejsza niebezpieczeństwo w zakładach pracy, w których może pojawić się takie zagrożenie.


Zapisz się na rozmowę
Podaj nam numer kontaktowy
1 osób zamówiło dzisiaj rozmowę

Zadzwonimy w najbliższym czasie

ZAPISY: +48 22 208 38 38