Školiace stredisko - KURSO

Zdravie, bezpečnosť a ochrana.

zamestnanci nosia reflexné vesty

Školenie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej bezpečnosti.

Už mnoho rokov nepretržite organizujeme a vedieme kurzy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany. Naše školenia sa tešia neochvejnej obľube, čo potvrdzujú aj pozitívne hodnotenia našich účastníkov. Spolupracujeme so skúsenými odborníkmi, ktorí sa aktívne venujú bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a požiarnej ochrane. Naši školitelia tak vyučujú na príkladoch skutočných udalostí a situácií. To zasa pomáha našim účastníkom školenia ľahko a rýchlo si osvojiť preberané poznatky. Ponúkame praktické aj teoretické kurzy. Veríme, že vďaka praktickému precvičeniu látky v praxi budú študenti schopní v prípade potreby uplatniť zručnosti v reálnom živote. 

Školenia o bezpečnosti a ochrane zdravia 

pracovníci nosia prilby a vesty

Školenie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci by sa malo uskutočniť v prvý deň práce zamestnanca pred začatím výkonu jeho povinností. Vykonáva sa s cieľom oboznámiť zamestnancov s možnými nebezpečnými úrazmi, ktoré sa môžu vyskytnúť na pracovisku. Účastníci školenia sa tiež naučia, ako postupovať v situáciách, ktoré ohrozujú zdravie alebo život, a ako chrániť seba a svojich kolegov. Školenie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci zahŕňa tieto témy: 

 • Pracovné právo (Zákonník práce, Trestný zákonník), 
 • zdravie a bezpečnosť na pracovisku, 
 • možné riziká, 
 • praktický kurz prvej pomoci. 

Uvedené otázky sa preberajú na úvodnom školení, ktoré musí absolvovať každý zamestnanec nastupujúci do novej spoločnosti. Po 6 alebo 12 mesiacoch by mal zamestnanec absolvovať pravidelný kurz. Rozdiel v čase je spôsobený špecifickým charakterom a typom zastávanej pozície. Periodické školenie sa vykonáva s cieľom osviežiť získané informácie a tiež informovať zamestnanca o zmenách v zákone. 

Školenia o požiarnej ochrane a bezpečnosti

hasenie požiaru hasiacim prístrojom

Zamestnávatelia často prehliadajú školenia o požiarnej bezpečnosti. Práve na takýchto kurzoch sa však zamestnanci dozvedia praktické informácie o bezpečnosti v podniku, napríklad o únikových cestách a bezpečnej evakuácii. Okrem toho naši kvalifikovaní pracovníci diskutujú o otázkach týkajúcich sa: 

 • aktuálne požiarne predpisy, 
 • požiarne bezpečnostné pokyny príslušného zariadenia, 
 • poskytovanie prvej pomoci, 
 • manipulácia s hasiacimi prístrojmi, 
 • nebezpečenstvo požiaru na pracovisku. 

Okrem iného ponúkame aj praktické kurzy používania hasiacich prístrojov a efektívnej evakuácie. V prípade požiaru tak zamestnanci budú vedieť, ako sa v takejto zložitej a niekedy stresujúcej situácii zachovať. Účastníci sa budú môcť naučiť aj prvú pomoc, ktorá môže byť užitočná nielen na pracovisku. 

Základný a špecializovaný kurz

Ponúkame základné a špecializované kurzy. Základné školenie je určené pre novoprijatých zamestnancov, aby sa okrem iného dozvedeli o únikových východoch a o tom, čo robiť v prípade požiaru. Existuje aj špecializovaná odborná príprava, ktorú poskytujeme najmä pre osoby zabezpečujúce budovy a pre osoby zodpovedné za vedenie kurzov a seminárov pre iných. 

Organizujeme tiež kurzy údržby a obsluhy týchto strojov: 

označenia núdzových východov
 • mobilné plošiny (letecké pracovné plošiny a nožnicové výťahy), 
 • vysokozdvižné vozíky, 
 • teleskopické manipulátory, 
 • žeriavy, 
 • Žeriavy HDS, 
 • žeriavy a vežové žeriavy. 

V našej spoločnosti sa zameriavame nielen na organizovanie odborných kurzov, ale poskytujeme aj služby súvisiace s prevádzkou strojov UDT.  

Ponúkame: 

 • prieskum stroja, 
 • audity,
 • modernizácia, 
 • údržba, 
 • mobilné a stacionárne služby, 
 • predaj nových a použitých zariadení, 
 • možnosť skontrolovať stroj pred kúpou, 
 • v niektorých situáciách prenájom náhradných strojov. 

Ak by ste chceli zorganizovať školenie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a/alebo požiarnej bezpečnosti, môžete nás kontaktovať. Zodpovieme všetky vaše otázky a rozptýlime akékoľvek pochybnosti. Spoločne určíme čas a rozsah kurzu tak, aby čo najlepšie vyhovoval potrebám vašich zamestnancov. 

Otázky a odpovede

Kedy sa vykonáva školenie o bezpečnosti a ochrane zdravia?

Pre novoprijatých zamestnancov sa organizuje školenie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Absolvujú ho počas prvého dňa, v pracovnom čase, pred nástupom do práce. 

Kto je zodpovedný za školenia o bezpečnosti a ochrane zdravia?

Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť, aby jeho nový zamestnanec absolvoval školenie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. 

Čo zahŕňa školenie o požiarnej bezpečnosti?

Na požiarnom školení sa preberajú bezpečnostné pravidlá v budove, v ktorej zamestnanec pracuje. Účastníci školenia získajú okrem iného vedomosti o únikových východoch a platných požiarnych predpisoch. 

Prihláste sa na pohovor
Poskytnite nám svoje kontaktné číslo
1 ľudia si dnes objednali hovor

V blízkej budúcnosti vám zavoláme

REGISTRÁCIA: +48 22 208 38 38