Školiace stredisko - KURSO

Výcvik hasičov - Školiace stredisko KURSO

ZRUČNOSTI A SCHOPNOSTI ZAMESTNANCOV PRI RIEŠENÍ POŽIARNYCH RIZÍK NA PRACOVISKU

Radi by sme vás pozvali, aby ste využili našu ponuku školení o požiarnej bezpečnosti a bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Organizujeme úvodné a pravidelné školenia podľa potrieb a profilu činnosti nášho klienta.

Naša stránka Centrum KURSO poskytuje školenia o požiarnej bezpečnosti už mnoho rokov. Pôsobíme vo viacerých mestách v Poľsku, napríklad vo Varšave, Bielsku, Katoviciach a Krakove, a školíme našich klientov v celom Poľsku podľa dohodnutých podmienok.

Dávame si záležať na tom, aby naše kurzy požiarneho výcviku boli čo najkvalitnejšie - zamestnávame skúsených inštruktorov, máme najmodernejšie vybavenie a kladieme dôraz na bohaté a aktivizujúce učebné osnovy. Vďaka nám každý kurz požiarnej bezpečnosti nielen spĺňa zákonné požiadavky, ale poskytuje aj veľmi užitočné vedomosti na každodennej báze na pracovisku i mimo neho.

PREČO JE POTREBNÝ POŽIARNY VÝCVIK

Každý zamestnávateľ je zodpovedný za bezpečnosť svojich zamestnancov a ochranu ich života a zdravia. V súlade s článkom 209 ods. 1 bod. 2 Zákonníka práce je zamestnávateľ povinný poskytnúť svojim zamestnancom potrebné prostriedky na zdolávanie požiarov a evakuáciu a mal by určiť zamestnancov na plnenie úloh v tejto oblasti.

Vďaka našim kurzom získajú vaši zamestnanci potrebné vedomosti a budú vždy správne pripravení reagovať na núdzové situácie. Je dôležité, aby zamestnanec poverený týmito úlohami bol oboznámený s pokynmi na obsluhu hasiacich zariadení, zásadami evakuácie a pomoci v prípade popálenín. Znalosť pravidiel požiarnej bezpečnosti môže pomôcť vyhnúť sa mnohým rizikám.

Je potrebné vedieť, že podľa článku 9 zákona o požiarnej ochrane: "Každý, kto spozoruje požiar, živelnú pohromu alebo iné miestne nebezpečenstvo, je povinný bezodkladne upovedomiť osoby nachádzajúce sa v zóne ohrozenia a stredisko tiesňového volania alebo jednotku požiarnej ochrany, prípadne Policajný zbor alebo starostu obce alebo primátora mesta."

PRÁVNE USTANOVENIA A POVINNOSTI ZAMESTNÁVATEĽA TÝKAJÚCE SA POŽIARNEJ OCHRANY

Zamestnávateľ by mal v súlade so zákonom o požiarnej ochrane z 24.08.1991 zabezpečiť, aby všetky osoby na pracovisku boli v bezpečí a mohli sa evakuovať z miesta ohrozeného požiarom.

Okrem toho by mal určiť zamestnancov zodpovedných za evakuáciu a protipožiarne opatrenia v prípade mimoriadnej udalosti.

V prípade, že spoločnosť zaberá viac poschodí, mali by byť na každom poschodí 2 osoby, ktoré absolvovali školenie o požiarnej bezpečnosti a sú zodpovedné za požiarnu ochranu.

Títo zamestnanci by mali byť primerane vyškolení v oblasti FIRE a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Mali by byť k dispozícii údaje o osobách s kvalifikáciou v oblasti požiarnej bezpečnosti, t. j. ich mená a telefónne čísla by mali byť vyvesené na viditeľnom mieste.

V zmysle Zákonníka práce je zamestnávateľ povinný vymedziť mieru požiarneho rizika vo vzťahu ku všetkým pracoviskám v danom podniku a sformulovať pravidlá správania sa na predchádzanie riziku a v prípade možného nebezpečenstva. Zamestnanci by sa mali zúčastniť školenia o ochrane pred požiarmi v rámci školenia BOZP a ovládať plynule požiarne predpisy.

PROTIPOŽIARNE VYBAVENIE

Zamestnávateľ by sa mal postarať o požiarnu bezpečnosť pracoviska a zamestnancov bez ohľadu na to, či je nájomcom budovy alebo jej vlastníkom. Ak sa priestory prenajímajú, podmienky požiarnej bezpečnosti by mali byť zahrnuté do nájomnej zmluvy. Je veľmi dôležité, aby bolo pracovisko vybavené zariadením na detekciu dymu, t. j. detektormi dymu a detektormi zvýšenej teploty. SSP je požiarny poplachový systém, ktorý v prípade požiaru aktivuje poplach a informuje aj hasičský zbor. Mnohé spoločnosti používajú aj tzv. sprinklerové systémy, ktoré pomáhajú potlačiť požiar v skorších štádiách, a systémy na odsávanie dymu, ktoré uľahčujú evakuáciu. Inštalácia týchto zariadení by sa mala zahrnúť do fázy plánovania výstavby budovy.

Hasiace prístroje sú základným vybavením každého pracoviska a mali by byť vhodné pre všetky typy látok, ktoré sa môžu vznietiť. Najbežnejšie hasiace prístroje sú typu A, B a C - vhodné na kvapaliny, horľavé plyny a plasty. Hasiace prístroje by sa mali pravidelne kontrolovať, najmenej raz ročne.

PROGRAM ODBORNEJ PRÍPRAVY

Organizujeme pravidelné a úvodné kurzy požiarnej prípravy, aby sme študentov oboznámili s predpismi a pokynmi platnými pre požiarnu bezpečnosť. Každá stránka školenia o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a OOPP pozostáva z teoretickej a praktickej časti a poskytuje účastníkom potrebné vedomosti a zručnosti.

Program činností

  • informácie o požiarnych rizikách na pracovisku
  • Pokyny pre požiarnu bezpečnosť na pracovisku
  • informácie o umiestnení protipožiarneho vybavenia
  • zásady požiarneho a evakuačného značenia
  • vykonávanie evakuačných a výstražných postupov
  • zásady manipulácie s ručným hasičským vybavením
  • poskytovanie prvej pomoci obetiam

Program kurzu je individuálne navrhnutý v súvislosti s konkrétnymi odporúčaniami, ktoré sme dostali od nášho klienta - dodávateľa. Prispôsobenie programu kurzu špecifikám podnikania klienta umožňuje dosiahnuť najlepšie možné výsledky vzdelávania. Okrem toho sú kurzy doplnené praktickými cvičeniami a ukážkami. Po absolvovaní kurzu dostanú účastníci osvedčenie o jeho absolvovaní.

NAŠE SKÚSENOSTI A PROFESIONALITA

Všetky kurzy požiarnej bezpečnosti, ktoré ponúkame v našom centre, vychádzajú z našich niekoľkoročných skúseností a spolupráce s firmami z rôznych odvetví. Vďaka našim kompetenciám a skúsenostiam získaným počas všetkých rokov práce nášho centra vám môžeme s istotou ponúknuť vysokokvalitné kurzy a školenia.

Chceli by sme zdôrazniť, že kurzy odbornej prípravy v oblasti požiarnej bezpečnosti sa uskutočňujú s ohľadom na platnú legislatívu a aktivizujúce vzdelávacie metódy a pod dohľadom kompetentných a skúsených inštruktorov. Máme k dispozícii moderné školiace miestnosti a sme vybavení na vedenie zaujímavých a obsahovo bohatých lekcií.

V našich kurzoch si účastníci osvoja zručnosti potrebné pri požiarnych zásahoch.

SME K DISPOZÍCII NA KTOROMKOĽVEK MIESTE V POĽSKU

Pozývame vás do našich pobočiek, ktoré pravidelne organizujú školenia o požiarnej bezpečnosti. Výučba prebieha podľa rozvrhu na našej webovej stránke. Organizované skupiny sa môžu zúčastniť na uzavretom požiarnom výcviku. Školenie pre skupiny je možné zorganizovať v našich pobočkách aj na ľubovoľnom mieste - cestujeme na pracoviská, do školiacich miestností a na iné miesta v celom Poľsku.

INVESTÍCIE DO ZNALOSTÍ O POŽIARNEJ BEZPEČNOSTI

CENA KURZU závisí od POČTU OSÔB a POČTU WORKSHOPOV. Väčším skupinám poskytujeme atraktívne zľavy a umožňujeme vyjednávanie o cene. Ak chcete získať cenovú ponuku, kontaktujte nás prostredníctvom formulára na webovej stránke. Všetky informácie o kurzoch, ktoré ponúkame, nájdete na našej webovej stránke.

Kurzy hasičskej prípravy v centre KURSO


Viac informácií:

Prihláste sa na pohovor
Poskytnite nám svoje kontaktné číslo
1 ľudia si dnes objednali hovor

V blízkej budúcnosti vám zavoláme

REGISTRÁCIA: +48 22 208 38 38