Školiace stredisko - KURSO

Hľadáte školenie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci venované rizikovým prácam pre svojich zamestnancov?

Hľadáte školenie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci venované rizikovým prácam pre svojich zamestnancov?

Školenie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci je jedným z najdôležitejších školení na pracovisku. Počas tohto krátkeho kurzu sa zamestnanci, zamestnávatelia aj manažéri dozvedia, ako bezpečne vykonávať svoju prácu a kto je zodpovedný v prípade nehody.

Keďže ide o veľmi dôležitú oblasť vedomostí, musí sa opakovať aspoň raz ročne. Je veľmi dôležité, aby zamestnanci aj vedenie poznali aktuálne predpisy BOZP v oblasti obzvlášť rizikových prác. Ignorovanie týchto pravidiel môže viesť k smrteľným nehodám.

Máme ponuku pre ľudí, ktorí hľadajú profesionálnych trénerov, ktorí dôkladne pripravia pracovnú silu na bezpečnú prácu. Odporúčame vám zvážiť našu ponuku, najmä školenia BOZP pre ľudí, ktorí vykonávajú rizikové práce.

Aký je priebeh hodín BOZP pre ľudí vykonávajúcich rizikové práce?

Právnym aktom, ktorý definuje, ktorá práca je nebezpečná, je nariadenie ministra práce a sociálnej politiky z 26. septembra 1997 o všeobecných ustanoveniach o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (podrobnosti nájdete v kapitole 6). Vykonávanie alebo dohľad nad prácami v ňom uvedenými je v Poľsku spojené s potrebou absolvovať dodatočný kurz BOZP pre ľudí vykonávajúcich rizikové práce. Platí to pre zamestnancov aj manažment. Zahrnuté témy zahŕňajú:

PracovníciManažéri
 • Rozdelenie a klasifikácia obzvlášť nebezpečných prác
 • Povinnosti vedúceho, ktorý dohliada na pracovníkov vykonávajúcich obzvlášť nebezpečné práce
 • Bezpečnostné postupy
 • Klasifikácia pracovných úrazov: pracovné úrazy, úrazy považované za pracovné úrazy a takmer úplné zlyhania
 • Nehody spôsobené alkoholom a inými drogami
 • Súdne konanie po pracovnom úraze
 • Príprava dokumentácie o nebezpečných prácach
 • Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v uzavretých priestoroch
 • Pravidlá vykonávania prác v oblastiach s rizikom výbuchu a/alebo požiaru

 

 • Úloha manažéra pri pracovnom úraze
 • Organizácia evakuácie v oblastiach ohrozených požiarom a/alebo výbuchom
 • Dohľad nad pracovníkmi pri obzvlášť nebezpečných prácach
 • Čo musí zamestnávateľ poskytnúť pracovníkom vykonávajúcim obzvlášť nebezpečnú prácu
 • Súčasné právne predpisy o preventívnej zdravotnej starostlivosti
 • Disciplinárne prepustenie a iné metódy disciplinárneho potrestania zamestnancov

 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci osôb vykonávajúcich rizikové práce sa vzťahuje na všetkých zamestnancov vrátane manažmentu. Kurz prebieha formou prednášok, počas ktorých majú zamestnanci možnosť dozvedieť sa všetky informácie týkajúce sa bezpečného výkonu zvlášť rizikových prác.

Kto sa môže zúčastniť školenia o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci?

Keďže ide o jedno z najzákladnejších školení, ktoré sa vykonáva na pracoviskách v akomkoľvek odvetví, nie sú na účasť na ňom kladené žiadne osobitné požiadavky. Toto školenie by mal absolvovať každý, kto vykonáva nebezpečnú prácu alebo na ňu dohliada, a je prístupné pre každého.

Ako dlho trvá školenie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci?

Minimálna dĺžka vyučovania BOZP stanovená zákonom je 6 hodín. Počas kurzu naši lektori poskytujú študentom všetky potrebné informácie o bezpečnom výkone rizikových prác.

V závislosti od potrieb klienta sa kurz môže uskutočniť na ním určenom mieste (napr. na pracovisku), v niektorom z našich centier alebo na našej online vzdelávacej platforme formou video prednášok.

Pre ľudí, ktorí chcú organizovať školenia pre svojich zamestnancov, ponúka spoločnosť OSO uzavreté kurzy BOZP v rozsahu vykonávania rizikových prác. . Cena závisí od mnohých faktorov vrátane termínu kurzu či počtu študentov. Záujemcom o našu ponuku školení BOZP v oblasti rizikových prác odporúčame kontaktovať našich konzultantov telefonicky.

Čo je zahrnuté v cene kurzu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci?

 V cene je zahrnuté aj:

 • Prístup k online platforme spolu s materiálmi, čo účastníkom umožní zopakovať si materiál preberaný počas školenia
 • Ďalšie občerstvenie pre účastníkov kurzu (káva, čaj, koláče)
 • Dodatok o absolvovaní školenia
 • Vybavenie, materiály a zariadenia potrebné na kurz

Okrem toho ponúkame podporu v súvislosti s organizáciou ubytovania pre zamestnancov, ktorí dochádzajú na školenia zo vzdialených miest. Ak vás táto ponuka zaujala, odporúčame vám, aby ste sa telefonicky spojili s našimi konzultantmi.

Záujemcom o školenie svojich zamestnancov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (rizikové práce) odporúčame, aby sa obrátili na našu spoločnosť.


Viac informácií:

Prihláste sa na pohovor
Poskytnite nám svoje kontaktné číslo
6 ľudia si dnes objednali hovor

V blízkej budúcnosti vám zavoláme

REGISTRÁCIA: +48 22 208 38 38