...
Školiace stredisko - KURSO

Publikacje

ako získať kvalifikáciu

Čo je UDT?

UDT, alebo ak chcete rozšíriť skratku, je Úrad technickej inšpekcie. Rozsiahlo sa zaoberá prevádzkou, obsluhou, registráciou, údržbou a dohľadom nad žeriavovými zariadeniami. Ako štátna inštitúcia dohliada na všetky zariadenia v našej krajine, ktoré podliehajú technickému dozoru, s cieľom zabezpečiť bezpečnú prevádzku všetkých zariadení.

Čo robí UDT?

Rozsah činností, ktorými sa Úrad technickej kontroly zaoberá, je zakotvený v zákone o technickej kontrole v § 37. Vďaka tomuto bodu môžeme ľahko určiť, čím sa Úrad technickej kontroly zaoberá:

  1. Certifikácia systémov kvality pre technické zariadenia
  2. Dohľad a kontrola dodržiavania predpisov technického dozoru a bezpečnostných predpisov pri prevádzke technických zariadení
  3. vykonávanie technického dozoru nad zariadeniami podliehajúcimi technickému dozoru v rozsahu ustanovenom zákonom
  4. Poskytovanie stanovísk a vydávanie rozhodnutí o výkone technického dozoru
  5. analyzovať dôsledky poškodenia zariadenia podliehajúceho technickému dozoru a priebežne monitorovať stupeň rizika, ktoré toto zariadenie predstavuje
  6. Evidencia uvedených technických zariadení podliehajúcich technickému dozoru
  7. Vykonávať činnosti na zlepšenie odborných zručností výrobcov technických zariadení a ich používateľov v oblasti bezpečnej prevádzky a údržby zariadení
  8. Vykonávanie poradenskej činnosti v oblasti prípravy programov odbornej prípravy pre osoby, ktoré vykonávajú údržbu a obsluhu technických zariadení.
  9. Overovanie kvalifikácie osôb, ktoré vyrábajú technické zariadenia, a osôb, ktoré ich modernizujú, opravujú, udržiavajú a prevádzkujú.

Prečo tieto opatrenia? Všetky zabezpečujú našu bezpečnosť pri používaní zariadení, ktoré podliehajú technickej kontrole. Ide o všetky zariadenia, ktoré predstavujú riziko v dôsledku svojej prevádzky, napr. expanzia plynu pod tlakom alebo šírenie nebezpečných materiálov počas prepravy alebo skladovania.

Toto sú len dva príklady zariadení, na ktoré sa vzťahuje dohľad, celý zoznam je uvedený v nariadení zo 7. decembra 2012 o rvodziajiajiaj technických zariadení podliehajúcich technickému dohľadu. Zoznam je veľmi dlhý, ale nenechajte sa odradiť, pretože je dôležité vedieť, ktoré zariadenia sú skontrolované a chránené. Naša bezpečnosť je prvoradá.

Ako získam licenciu UDT?

ako vyzerá nárok

Takéto osvedčenie je dôkazom, že poznáme technické podmienky technického dozoru, ako aj platné právne predpisy a normy. Je tiež dôkazom, že sme si osvojili praktické zručnosti pri servise alebo údržbe týchto zariadení.

Pred získaním takéhoto osvedčenia budeme musieť absolvovať štátnu skúšku, ktorá preverí naše teoretické a praktické znalosti.

Ako vyzerá povolenie UDT?

Oprávnenie UDT má podobu plastovej karty, ktorá potvrdzuje našu kvalifikáciu a získanú licenciu. Ak skúšku úspešne absolvujeme, certifikát nám bude zaslaný priamo na nami uvedenú adresu.

Súvisiace články::

Prihláste sa na pohovor
Poskytnite nám svoje kontaktné číslo
45 ľudia si dnes objednali hovor

V blízkej budúcnosti vám zavoláme

REGISTRÁCIA: +48 22 208 38 38