...
Školiace stredisko - KURSO

Posúdenie rizika výbuchu - účel a metódy vykonávania

Posúdenie rizika výbuchu - základné informácie

Na niektorých pracoviskách môže vzniknúť nebezpečenstvo výbuchu. Súvisí to najmä s charakteristikami daného pracoviska a zariadeniami, látkami a zmesami, ktoré sa na ňom používajú.

Aby na pracovisku došlo k výbuchu, musí sa vytvoriť tzv. výbušná atmosféra a musí byť prítomný zdroj vznietenia.

Kedy je potrebné vykonať posúdenie rizika výbuchu?
Na pracoviskách, kde existuje riziko výbušného prostredia, sa musí vykonať komplexné posúdenie rizika výbuchu.

Túto povinnosť ukladá smernica používateľov ATEX 137 a nariadenie ministra hospodárstva z 8. júla 2010 o minimálnych požiadavkách na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v súvislosti s možnosťou výskytu výbušnej atmosféry na pracovisku (Zbierka zákonov z 30. júla 2010).

Pri posudzovaní rizika výbuchu sa berú do úvahy:

  • zariadenia na pracovisku
  • použité látky a zmesi
  • procesy prebiehajúce na pracovisku a ich interakcie
  • pravdepodobnosť vzniku výbušnej atmosféry a trvanie jej výskytu
  • pravdepodobnosť zdrojov vznietenia
  • rozsah následkov prípadného výbuchu

Po vykonaní posúdenia rizika výbuchu je možné rozhodnúť o návrhu vhodných riešení ochrany proti výbuchu na pracovisku.

Správne vykonané posúdenie rizika výbuchu účinne znižuje nebezpečenstvo na pracoviskách, kde môže takéto nebezpečenstvo vzniknúť.


Prihláste sa na pohovor
Poskytnite nám svoje kontaktné číslo
6 ľudia si dnes objednali hovor

V blízkej budúcnosti vám zavoláme

REGISTRÁCIA: +48 22 208 38 38