...
Školiace stredisko - KURSO

Posúdenie nebezpečenstva výbuchu - účel a metódy vykonávania

Posúdenie nebezpečenstva výbuchu

Nebezpečenstvo výbuchu sa môže vyskytnúť na rôznych pracoviskách, kde vzniká výbušná atmosféra a zdroj vznietenia. Aby sa určilo, kde takéto nebezpečenstvo existuje, vykoná sa posúdenie rizika výbuchu.

Pri príprave posúdenia rizika výbuchu možno použiť posúdenie rizika výbuchu. Na získanie stavebného povolenia sa často vyžaduje posúdenie rizika výbuchu.

Kedy sa vykonáva posúdenie rizika výbuchu?
Prípady, v ktorých je potrebné vykonať posúdenie rizika výbuchu, sú stanovené vo vyhláške ministra vnútra a správy zo 7. júna 2010 o požiarnej ochrane budov, iných stavebných objektov a priestorov (Zbierka zákonov z 22. júna 2010).

V uvedenom nariadení sa uvádza, že "v objektoch a priľahlých priestoroch, kde sa vykonávajú technologické procesy s materiálmi, ktoré môžu vytvárať výbušné zmesi, alebo kde sa takéto materiály skladujú, sa musí vykonať posúdenie nebezpečenstva výbuchu".

Ako sa vykonáva hodnotenie rizika výbuchu?
Podľa požiadaviek si posúdenie rizika výbuchu vyžaduje identifikáciu priestoru, ktorý je ohrozený výbuchom, vymedzenie nebezpečných zón, ako aj uvedenie faktorov, ktoré môžu spôsobiť vznietenie.

Zdroje vznietenia, ktoré môžu spôsobiť výbuch:

 • mechanicky generované iskry
 • elektrické zariadenia
 • exotermické reakcie vrátane samovznietenia prachu
 • plamene a horúce plyny
 • ultrazvuk
 • zásah bleskom
 • ionizujúce žiarenie
 • bludné prúdy, katódová ochrana proti korózii
 • horúce povrchy
 • statická elektrina
 • elektromagnetické vlny od 3×1011 Hz do 3×1015 Hz
 • elektromagnetické vlny s rádiovou frekvenciou od 104 Hz do 3×1015 Hz
 • adiabatická kompresia a rázové vlny

Posúdenie rizika výbuchu sa predkladá vo forme príslušného dokumentu s grafickým znázornením nebezpečných zón.


Prihláste sa na pohovor
Poskytnite nám svoje kontaktné číslo
1 ľudia si dnes objednali hovor

V blízkej budúcnosti vám zavoláme

REGISTRÁCIA: +48 22 208 38 38