...
Školiace stredisko - KURSO

Prevádzka žeriavov - riešenie nebezpečných situácií

Povinnosti žeriavnika - riešenie nebezpečných situácií

Prevádzka žeriavu si vyžaduje predchádzajúcu prípravu - potrebné kurz žeriavnikov naučí vás pracovať s týmto zariadením, ako aj absolvovať skúšku na získanie žeriavnického preukazu. Ide o kvalifikáciu UDT - Úradu technickej kontroly. Obsluha zariadenia sa potom oboznámi s príslušnými pracovnými pravidlami vrátane toho, ako postupovať v nebezpečných situáciách.

Nebezpečné situácie pri prevádzke žeriavov môžeme rozdeliť do troch kategórií:

  • núdzové situácie
  • požiar
  • výskyt nehody

V prípade mimoriadnych udalostí súvisiacich so žeriavom - keď sa na pracovisku objavia poruchy alebo iné nebezpečenstvá, treba okamžite zastaviť prácu a oznámiť to nadriadenému. V práci pokračujte až po odstránení porúch a nebezpečenstiev a po opätovnej kontrole zariadenia.

Ak v pracovnom priestore žeriavu vznikne požiar, obsluha musí okamžite varovať osoby nachádzajúce sa v nebezpečnom priestore. Ďalším krokom je vypnutie napájania a uzavretie prívodu plynu do budovy a žeriavu. Potom zalarmujte hasičov alebo sa pokúste požiar uhasiť sami pomocou hasiaceho prístroja, ak nie je veľký. Oznámte požiar svojim nadriadeným a rozhodnite, či treba evakuovať ľudí.

V prípade nehody je potrebné čo najskôr zabezpečiť miesto nehody a poskytnúť postihnutým prvú pomoc. V prípade potreby treba privolať lekársku pomoc. O incidente by ste mali informovať aj svojich nadriadených.

Ak má obsluha žeriava pochybnosti o bezpečnostných podmienkach práce, má právo prerušiť prácu a obrátiť sa na svojho nadriadeného, aby objasnil situáciu. Ak sa žeriavnik a žeriav nachádzajú v situácii bezprostredného nebezpečenstva, zamestnanec má právo zdržať sa práce.


Prihláste sa na pohovor
Poskytnite nám svoje kontaktné číslo
11 ľudia si dnes objednali hovor

V blízkej budúcnosti vám zavoláme

REGISTRÁCIA: +48 22 208 38 38