...
Školiace stredisko - KURSO

Obsluha mostových žeriavov - zakázané činnosti

Zakázané činnosti pri práci obsluhy mostového žeriavu

Iba pracovník s príslušným žeriavnickým preukazom, ktorý sa získava kurz žeriavnikov a absolvovanie skúšky UDT, školenia o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a dobrý zdravotný stav potvrdený lekárom z povolania.

Pri práci s mostovým žeriavom by pracovník nemal zabúdať na dodržiavanie zdravotných a bezpečnostných predpisov. Patria sem zakázané činnosti, ktoré obsluha žeriava nesmie vykonávať.

Pri práci so žeriavom je zakázané:

 • obsluha zariadenia bez potrebného školenia a certifikácie.
 • používanie nebezpečných pracovných metód, ktoré môžu ohroziť pracovníka a okolostojace osoby
 • prevádzkovanie zariadenia neoprávnenými osobami
 • prevádzkovať spotrebič, ak je chybný alebo ak existuje podozrenie, že je chybný.
 • zdvíhanie tovaru ťažšieho, ako je povolená hmotnosť
 • opravy spotrebiča vykonávané nekvalifikovanými osobami
 • dotykové mechanizmy a káble v pohybe
 • ukladanie rôznych materiálov a predmetov v blízkosti zariadenia, ktoré sťažujú ovládanie navijaka
 • prenášanie bremien priamo cez pracovné stanice alebo iné osoby
 • odstránenie výstražných a informačných značiek zo zariadenia
 • ponechanie bremena na uchopovacom zariadení bez jeho zdvihnutia
 • pitie alkoholu a užívanie iných nebezpečných látok

Podrobné informácie o prevádzke žeriava na pracovisku nájdeme v príručke o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

Každý, kto chce obsluhovať mostové žeriavy, musí najprv získať preukaz UDT. Ide o kvalifikáciu pre mostové žeriavy, ktorú možno získať zápisom do kurzu pre mostové žeriavy. Školenia UDT tohto druhu poskytujú účastníkom komplexné znalosti o bezpečnej práci so žeriavmi. Odborná príprava sa končí skúškou pred komisiou Úradu technickej kontroly.

Pozývame vás na žeriavnický kurz - ceny a termíny kurzov sú uvedené na našej webovej stránke. Kurzy UDT organizujeme vo Varšave, kde sa nachádza naša hlavná pobočka, ako aj na iných miestach v Poľsku.


Prihláste sa na pohovor
Poskytnite nám svoje kontaktné číslo
10 ľudia si dnes objednali hovor

V blízkej budúcnosti vám zavoláme

REGISTRÁCIA: +48 22 208 38 38