...
Ośrodek Szkoleniowy - KURSO

Publikacje

Szkolenia BHP

pracownicy na szkoleniu

Pracodawca zatrudniając pracowników przy pracach niebezpiecznych, powinien szczególnie zwrócić uwagę na szkolenia BHP. Zapewnienie bezpośredniego nadzoru nad tymi pracami jest obowiązkiem pracodawcy. Jego obowiązkiem jest także zapewnienie, aby dostęp do miejsc wykonywania tego rodzaju prac, miały jedynie osoby upoważnione i odpowiednio poinstruowane. Każdy pracownik, niezależnie od charakteru wykonywanej pracy, zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania zasad BHP, aby w bezpieczny sposób móc wykonywać powierzone mu zadania.

Szkolenia okresowe dla osób wykonujących prace szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe i niebezpieczne to bardzo ważny kurs. Organizacja szkolenia okresowego nastawiona jest na aktualizację wiedzy, natomiast dla najświeższych pracowników to przekazanie niezbędnej wiedzy, która pozwoli pracować zgodnie z przepisami.

Pracownik, który odbędzie szkolenie okresowe, otrzymuje zaświadczenie, które przechowywane jest w aktach osobowych. Organizator szkolenia powinien zadbać o przekazanie pracownikom wiedzy i umiejętności z zakresu wykonywania i organizowania pracy zgodnie z zasadami bhp.

Kto może przeprowadzić szkolenia BHP

 • Pracodawca, jeśli sam wykonuje zadania służby bhp,
 • Wykwalifikowany pracownik służby bhp,
 • Osoba wykonująca zadania służby bhp, zatrudniona u danego pracodawcy,
 • Pracownik zatrudniony u danego pracodawcy, który posiada wiedzę i umiejętności oraz posiada aktualne zaświadczenie o ukończeniu wymaganego szkolenia bhp

Ważność szkolenia

W zależności od funkcji/ stanowiska ważność szkolenia waha się od 1 roku do 6lat.

 Program szkolenia

 • Omówienie autentycznych zdarzeń powstałych podczas nieprawidłowego wykonywania prac w przestrzeniach zamkniętych
 • Zasady postępowania podczas wypadków oraz zasady udzielania pierwszej pomocy,
 • Zagrożenia czynnikami występującymi podczas wykonywania prac niebezpiecznych,
 • Stosowanie środków ochrony indywidualnej,
 • Ochrona PPOŻ przy pracach szczególnie niebezpiecznych,
 • Okoliczności i przyczyny wypadków podczas prac szczególnie niebezpiecznych
 • Regulacje z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • Zasady wykonywania prac w strefach szczególnie zagrożonych wybuchem

Korzyści ze szkolenia

 • Otrzymanie wzorów dokumentacji wymaganej do prowadzenia prac szczególnie niebezpiecznych
 • Zmniejszenie statystyki wypadków śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych,
 • Redukcja zagrożeń przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych,
 • Ochrona zdrowia i życia osób zatrudnionych w zakładzie prac,
 • Skrócenie czasu wykonywanych tych prac,
 • Przekazanie wiedzy, która w sposób bezpośredni wpływa na bezpieczeństwo osób wykonujących pracę,

Zasady dotyczące szkoleń dla pracodawców

 • Dostarczenie pracownikowi nieodpłatnie środków ochrony indywidualnej oraz zapoznanie go o metodach posługiwania się, Prowadzenie systematycznych szkoleń pracowników w zakresie bhp,
 • Wydawanie szczegółowych instrukcji i wskazówek w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy,
 • Zaznajamianie pracowników z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczącymi wykonywanych przez nich prac

Zagrożenia w miejscach szczególnie niebezpiecznych dla pracowników

 • Wewnątrz zasobników węgla, pyłu węglowego, żużla i popiołu oraz innych, w których mogą znajdować się gazy lub ciecze trujące, duszące, żrące, palne czy wybuchowe,
 • Wewnątrz komór paleniskowych kotłów, kanałów spalin, zasobników, kotłów, lejów, zsypowych oraz w zbiornikach paliw płynnych i gazowych,
 • Na wysokości,
 • Na rurociągach wody, pary wodnej, sprężonego powietrza, oleju, instalacjach gaśniczych o nadciśnieniu roboczym od 50Kpa, wymagającym demontażu albo naruszenia podpór i zawiesi rurociągów
 • Wymagające stosowania chemicznych środków służących do czyszczenia kotłów, rurociągów, zbiorników ciśnieniowych i zasobników ciśnieniowych
 • Przy remontach lub wymianie pomp głębinowych, zaworów, rurociągach i niebezpiecznych środków chemicznych
 • W wykopach wykonywanych przy naprawach lub przeglądach gazociągów lub innych urządzeń gazowniczych
 • Przy wykonywaniu prób i pomiarów, z wyłączeniem prac wykonanych przez upoważnionych pracowników w ustalonych miejscach
 • Przy wyłączonych spod napięcia lub znajdujących się w budowie elektroenergetycznych, liniach napowietrznych o napięciu 1 KV i powyżej,
 • Przecinanie kabli energetycznych
 • Wykonywanie w pobliżu nieosłoniętych urządzeń elektroenergetycznych lub ich części, znajdujących się pod napięciem
 • Konserwacyjne, modernizacyjne i remontowe przy urządzeniach elektroenergetycznych znajdujących się pod napięciem

Powiązane artykuły::

Zapisz się na rozmowę
Podaj nam numer kontaktowy
1 osób zamówiło dzisiaj rozmowę

Zadzwonimy w najbliższym czasie

ZAPISY: +48 22 208 38 38