...
Školící středisko - KURSO

Posuzování nebezpečí výbuchu - účel a metody provádění

Posouzení nebezpečí výbuchu

Nebezpečí výbuchu se může vyskytnout na různých pracovištích, kde vzniká výbušná atmosféra a zdroj vznícení. Aby bylo možné určit, kde takové nebezpečí existuje, provádí se posouzení rizika výbuchu.

Při přípravě posouzení rizika výbuchu lze použít posouzení rizika výbuchu. Posouzení rizika výbuchu je často vyžadováno pro stavební povolení.

Kdy se provádí posouzení rizika výbuchu?
Případy, kdy je nutné provést posouzení rizika výbuchu, jsou stanoveny ve vyhlášce ministra vnitra a správy ze dne 7. června 2010 o požární ochraně budov, jiných stavebních objektů a prostorů (sbírka zákonů ze dne 22. června 2010).

Výše uvedené nařízení uvádí, že "v objektech a přilehlých prostorách, kde se provádějí technologické procesy s materiály, které mohou vytvářet výbušné směsi, nebo kde jsou takové materiály skladovány, musí být provedeno posouzení nebezpečí výbuchu".

Jak se provádí posouzení rizika výbuchu?
Podle požadavků vyžaduje posouzení rizika výbuchu identifikaci prostoru, který je ohrožen výbuchem, vymezení nebezpečných zón a také uvedení faktorů, které mohou způsobit vznícení.

Zdroje vznícení, které mohou způsobit výbuch:

 • mechanicky generované jiskry
 • elektrická zařízení
 • exotermické reakce včetně samovznícení prachů.
 • plameny a horké plyny
 • ultrazvuk
 • úder blesku
 • ionizující záření
 • bludné proudy, katodická ochrana proti korozi
 • horké povrchy
 • statická elektřina
 • elektromagnetické vlny od 3×1011 Hz do 3×1015 Hz.
 • elektromagnetické vlny o rádiové frekvenci od 104 Hz do 3×1015 Hz.
 • adiabatická komprese a rázové vlny.

Posouzení rizika výbuchu se předkládá ve formě příslušného dokumentu s grafickým znázorněním nebezpečných zón.


Přihlaste se na pohovor
Dejte nám své kontaktní číslo
1 lidé si dnes objednali hovor

V nejbližší době vám zavoláme

REGISTRACE: +48 22 208 38 38