Školící středisko - KURSO

Školení v požárním sportu - Školící středisko KURSO

hasič na pracovišti

dovednosti a schopnosti pracovníků při řešení požárních rizik na pracovišti

Rádi bychom vás pozvali k využití naší nabídky školení v oblasti požární bezpečnosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Pořádáme vstupní a periodické kurzy podle potřeb a profilu klienta. Naše stránky Centrum KURSO již řadu let poskytuje hasičský výcvik po celém Polsku, a to podle dohodnutých podmínek. Dáváme si záležet na tom, aby naše kurzy požární ochrany byly co nejkvalitnější - zaměstnáváme zkušené instruktory, disponujeme nejmodernějším vybavením a klademe důraz na bohaté a aktivizující učební osnovy. Díky nám je každý kurz požární bezpečnosti nejen splněním zákonných požadavků, ale také velmi užitečnými znalostmi na každodenní bázi na pracovišti i mimo něj. 

Školící program

hašení požáru hasicím přístrojem

Pořádáme pravidelná a vstupní školení o požární bezpečnosti, abychom studenty seznámili s předpisy a pokyny platnými pro požární bezpečnost. Každý kurz bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany se skládá z teoretické a praktické části a poskytuje účastníkům potřebné znalosti a dovednosti. 

Program činností: 

  • informace o požárním nebezpečí na pracovišti, 
  • pokyny pro požární bezpečnost na pracovišti, 
  • informace o nasazení hasicího vybavení, 
  • zásady požárního a evakuačního značení, 
  • provádění evakuačních a nouzových postupů, 
  • zásady pro obsluhu ručního hasicího zařízení, 
  • poskytování první pomoci obětem. 

Program kurzu byl individuálně sestaven podle podrobných doporučení, která jsme obdrželi od našeho zadavatele. Přizpůsobením programu kurzu specifikům podnikání klienta je dosaženo nejlepších možných výsledků učení. Kurzy jsou navíc doplněny praktickými cvičeními a ukázkami. Po absolvování obdrží účastníci osvědčení o absolvování kurzu. 

Proč je nutné školení o požární bezpečnosti? 

Každý zaměstnavatel je odpovědný za bezpečnost svých zaměstnanců a ochranu jejich života a zdraví. V souladu s čl. 209 odst. 1 odst. 2 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen poskytnout svým zaměstnancům nezbytné prostředky pro zdolávání požárů a evakuaci a měl by určit zaměstnance, kteří budou plnit úkoly v tomto směru. Díky našim kurzům získají vaši zaměstnanci potřebné znalosti a budou vždy řádně připraveni reagovat na mimořádné situace. Je důležité, aby zaměstnanec, který byl pověřen těmito úkoly, byl seznámen s pokyny pro používání hasicích prostředků, s pravidly evakuace a pomoci v případě popálenin. Znalost pravidel požární bezpečnosti může pomoci předejít mnoha rizikům. Je dobré vědět, že podle § 9 zákona o požární ochraně: "Každý, kdo zpozoruje požár, živelní pohromu nebo jiné místní nebezpečí, je povinen neprodleně uvědomit osoby v ohroženém pásmu a ohlašovnu záchranných prací nebo jednotku požární ochrany, popřípadě Policii ČR nebo starostu obce nebo primátora." 

Právní předpisy a povinnosti zaměstnavatele v oblasti požární ochrany

hašení požáru pomocí specializovaného vybavení.

Zaměstnavatel by měl podle zákona o požární ochraně ze dne 24. 8. 1991 zajistit, aby všechny osoby na pracovišti byly v bezpečí a mohly opustit místo ohrožení požárem. Dále by měl určit zaměstnance odpovědné za evakuaci a protipožární opatření v případě nebezpečí. Rozumí se, že pokud podnik zabírá více pater, měly by být na každém patře dvě osoby, které absolvovaly školení o požární bezpečnosti a jsou odpovědné za požární ochranu. Tito zaměstnanci by měli být řádně proškoleni v oblasti požární ochrany a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Údaje o osobách s pravomocemi v oblasti požární ochrany by měly být k dispozici, tj. jejich jména a telefonní čísla by měla být vyvěšena na viditelném místě. Podle zákoníku práce je zaměstnavatel povinen stanovit míru požárního rizika, a to ve vztahu ke všem pracovištím ve firmě, a formulovat pravidla chování tak, aby se riziku a možnému ohrožení předešlo. Zaměstnanci by se měli účastnit školení o požární ochraně v rámci školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a měli by ovládat požární řád

Protipožární zařízení

Zaměstnavatel by měl dbát na požární bezpečnost pracoviště a zaměstnanců bez ohledu na to, zda je nájemcem budovy nebo jejím vlastníkem. Pokud jsou prostory pronajaty, měly by být podmínky požární bezpečnosti zahrnuty do nájemní smlouvy. Je velmi důležité, aby pracoviště bylo vybaveno zařízením pro detekci kouře, tj. hlásiči kouře a hlásiči zvýšené teploty.  

SPS

SSP je signalizační systém, který v případě požáru spustí poplach a uvědomí také hasiče. Mnoho podniků také používá tzv. sprinklerové systémy, které pomáhají zadusit požár v raném stádiu, a systémy pro odvod kouře, které usnadňují evakuaci. Instalace těchto zařízení by měla být zahrnuta do fáze plánování výstavby budovy. 

Hasicí přístroj

Hasicí přístroje jsou základním vybavením každého pracoviště a měly by být vhodné pro všechny typy látek, které se mohou vznítit. Nejběžnější hasicí přístroje jsou typu A, B a C - vhodné pro kapaliny, hořlavé plyny a plasty. Měly by se pravidelně kontrolovat, nejméně jednou ročně. 

Naše zkušenosti a profesionalita

Všechny kurzy požární bezpečnosti, které nabízíme v našem centru, vycházejí z našich několikaletých zkušeností a spolupráce s firmami z různých odvětví. Kompetence a zkušenosti získané za léta naší práce nám umožňují s jistotou vám nabídnout vysoce kvalitní kurzy a školení. Rádi bychom zdůraznili, že výuka v našich kurzech požární bezpečnosti probíhá v souladu s platnou legislativou a aktivními metodami výcviku pod vedením kompetentních a zkušených instruktorů. Máme k dispozici moderní školicí prostory a vybavení, které nám umožňuje vést zajímavé a obsahově bohaté kurzy. V průběhu našich kurzů získají účastníci dovednosti, které potřebují v situacích požární nouze. 

Jsme k dispozici po celém Polsku

Na naše kurzy požární přípravy zveme organizované skupiny i jednotlivce. Kurz lze uspořádat na libovolném místě - jezdíme na pracoviště, do školících místností a na další místa po celém Polsku, včetně Varšavy, Krakova, Katovic, Lublinu, Vratislavi, Lodže, Gdaňsku, Poznaně a Štětína. 

Investice do znalostí v oblasti požární bezpečnosti

Cena kurzu závisí mimo jiné na počtu osob - pro větší skupiny poskytujeme atraktivní slevy. Pro cenovou nabídku nás prosím kontaktujte. Veškeré informace o nabízených kurzech naleznete na našich webových stránkách. Zveme vás k účasti na školení o požární bezpečnosti v centru KURSO.

grafický popis hasičského výcviku

Další informace:

Přihlaste se na pohovor
Dejte nám své kontaktní číslo
6 lidé si dnes objednali hovor

V nejbližší době vám zavoláme

REGISTRACE: +48 22 208 38 38