Školící středisko - KURSO

Školení v požárním sportu - Školící středisko KURSO

DOVEDNOSTI A SCHOPNOSTI ZAMĚSTNANCŮ PŘI ŘEŠENÍ POŽÁRNÍCH RIZIK NA PRACOVIŠTI.

Rádi bychom vás pozvali k využití naší nabídky školení o požární bezpečnosti a bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Organizujeme vstupní a periodická školení podle potřeb a profilu klienta.

Naše Centrum KURSO poskytuje školení o požární bezpečnosti již řadu let. Působíme v několika polských městech, například ve Varšavě, Bílsku, Katovicích a Krakově, a školíme naše klienty po celém Polsku podle dohodnutých podmínek.

Dáváme si záležet na tom, aby naše kurzy požární přípravy byly co nejkvalitnější - zaměstnáváme zkušené instruktory, máme nejmodernější vybavení a klademe důraz na bohaté a aktivizující osnovy. Díky nám každý kurz požární bezpečnosti nejen splňuje zákonné požadavky, ale také poskytuje velmi užitečné znalosti pro každodenní práci na pracovišti i mimo něj.

PROČ JE NUTNÝ POŽÁRNÍ VÝCVIK

Každý zaměstnavatel je odpovědný za bezpečnost svých zaměstnanců a ochranu jejich života a zdraví. V souladu s čl. 209 odst. 1 bod. 2 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen poskytnout svým zaměstnancům nezbytné prostředky pro zdolávání požárů a evakuaci a měl by určit zaměstnance, kteří budou plnit úkoly v tomto směru.

Díky našim kurzům získají vaši zaměstnanci potřebné znalosti a budou vždy řádně připraveni reagovat na mimořádné situace. Je důležité, aby zaměstnanec pověřený těmito úkoly byl seznámen s pokyny pro obsluhu hasicího zařízení, s pravidly evakuace a s pomocí v případě popálenin. Znalost pravidel požární bezpečnosti může pomoci vyhnout se mnoha rizikům.

Je třeba vědět, že podle článku 9 zákona o požární ochraně: "Každý, kdo zpozoruje požár, živelní pohromu nebo jiné místní nebezpečí, je povinen neprodleně uvědomit osoby v ohroženém pásmu a ohlašovnu záchranných prací nebo jednotku požární ochrany, popřípadě Policii ČR nebo starostu obce nebo primátora."

PRÁVNÍ PŘEDPISY A POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY

Zaměstnavatel by měl v souladu se zákonem o požární ochraně ze dne 24. 8. 1991 zajistit, aby všechny osoby na pracovišti byly v bezpečí a mohly opustit místo ohrožení požárem.

Kromě toho by měl určit zaměstnance odpovědné za evakuaci a protipožární opatření v případě mimořádné události.

Má se za to, že pokud podnik obývá více pater, měly by být na každém patře 2 osoby, které absolvovaly školení o požární bezpečnosti a jsou odpovědné za požární ochranu.

Tito zaměstnanci by měli být náležitě proškoleni v oblasti FIRE a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Měly by být k dispozici údaje o osobách s kvalifikací v oblasti požární bezpečnosti, tj. jejich jména a telefonní čísla by měla být vyvěšena na viditelném místě.

Dle zákoníku práce je zaměstnavatel povinen stanovit míru požárního nebezpečí ve vztahu ke všem pracovištím v daném podniku a formulovat pravidla chování k zamezení rizika a pro případ možného ohrožení. Zaměstnanci by se měli účastnit školení požární ochrany v rámci školení BOZP a ovládat plynule požární řád.

PROTIPOŽÁRNÍ VYBAVENÍ

Zaměstnavatel by měl dbát na požární bezpečnost pracoviště a zaměstnanců bez ohledu na to, zda je nájemcem budovy nebo jejím vlastníkem. Pokud jsou prostory pronajaty, měly by být podmínky požární bezpečnosti zahrnuty do nájemní smlouvy. Je velmi důležité, aby bylo pracoviště vybaveno zařízením pro detekci kouře, tj. detektory kouře a detektory zvýšené teploty. SSP je požární poplachový systém, který v případě požáru spustí poplach a zároveň informuje hasičský záchranný sbor. Mnoho podniků také používá tzv. sprinklerové systémy, které pomáhají potlačit požár v jeho počátečních fázích, a systémy pro odvod kouře, které usnadňují evakuaci. Instalace těchto zařízení by měla být zahrnuta do fáze plánování výstavby budovy.

Hasicí přístroje jsou základním vybavením každého pracoviště a měly by být vhodné pro všechny typy látek, které se mohou vznítit. Nejběžnější hasicí přístroje jsou typu A, B a C - vhodné pro kapaliny, hořlavé plyny a plasty. Hasicí přístroje by se měly pravidelně kontrolovat, nejméně jednou ročně.

ŠKOLICÍ PROGRAM

Pořádáme pravidelná a úvodní školení o požární ochraně, abychom studenty seznámili s předpisy a pokyny platnými pro požární bezpečnost. Každý školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a OOP se skládá z teoretické a praktické části a poskytuje účastníkům potřebné znalosti a dovednosti.

Program činností

  • informace o požárním nebezpečí na pracovišti
  • Pokyny pro požární bezpečnost na pracovišti
  • informace o umístění požárního vybavení.
  • zásady požárního a evakuačního značení
  • provádění evakuačních a výstražných postupů.
  • zásady manipulace s ručním hasicím zařízením
  • poskytování první pomoci obětem

Program kurzu je individuálně navržen v závislosti na konkrétních doporučeních, která obdržíme od našeho klienta - dodavatele. Přizpůsobení programu kurzu specifikům podnikání klienta umožňuje dosáhnout nejlepších možných výsledků učení. Kurzy jsou navíc doplněny praktickými cvičeními a ukázkami. Po absolvování obdrží účastníci osvědčení o absolvování kurzu.

NAŠE ZKUŠENOSTI A PROFESIONALITA

Všechny kurzy požární bezpečnosti, které nabízíme v našem centru, vycházejí z našich dlouholetých zkušeností a spolupráce s firmami z různých odvětví. Díky našim kompetencím a zkušenostem, které jsme za léta práce našeho centra získali, vám můžeme s jistotou nabídnout vysoce kvalitní kurzy a školení.

Rádi bychom zdůraznili, že školení v oblasti požární bezpečnosti probíhají s ohledem na platnou legislativu a aktivizační vzdělávací metody a pod dohledem kompetentních a zkušených instruktorů. Máme k dispozici moderní školicí místnosti a jsme vybaveni pro vedení zajímavých a obsahově bohatých lekcí.

V našich kurzech si účastníci osvojí dovednosti potřebné při požárech.

JSME K DISPOZICI NA JAKÉMKOLI MÍSTĚ V POLSKU

Zveme vás do našich poboček, které pravidelně pořádají školení o požární bezpečnosti. Výuka probíhá podle rozvrhu na našich webových stránkách. Organizované skupiny se mohou zúčastnit uzavřeného kurzu požární přípravy. Školení pro skupiny lze uspořádat jak v našich pobočkách, tak na libovolném místě - jezdíme na pracoviště, do školících místností a na další místa po celém Polsku.

INVESTICE DO ZNALOSTÍ O POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI

CENA KURZU závisí na POČTU OSOB a POČTU WORKSHOPŮ. Větším skupinám poskytujeme atraktivní slevy a umožňujeme vyjednávání o ceně. Chcete-li získat cenovou nabídku, kontaktujte nás prostřednictvím formuláře na webových stránkách. Veškeré informace o nabízených kurzech jsou k dispozici na našich webových stránkách.

Kurzy hasičské přípravy v centru KURSO


Další informace:

Přihlaste se na pohovor
Dejte nám své kontaktní číslo
1 lidé si dnes objednali hovor

V nejbližší době vám zavoláme

REGISTRACE: +48 22 208 38 38