...
Ośrodek Szkoleniowy - KURSO

Ocena zagrożenia wybuchu – cel i metody wykonania

Ocena zagrożenia wybuchu

Zagrożenie wybuchu może pojawić się na różnych stanowiskach pracy, gdzie formuje się atmosfera wybuchowa oraz ma miejsce źródło zapłonu. Aby określić, w jakich przypadkach takie zagrożenie istnieje, przeprowadza się ocenę zagrożenia wybuchu.

Ocena zagrożenia wybuchem może być użyta przy przygotowywaniu oceny ryzyka wybuchu. Ocena ryzyka wybuchu jest często wymagana w przypadku uzyskania pozwolenia na budowę.

Kiedy wykonuje się ocenę zagrożenia wybuchu?
Przypadki, w których konieczne jest wykonanie oceny zagrożenia wybuchu, określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z dnia 22 czerwca 2010 roku).

W powyższym rozporządzeniu znajdziemy informację, że „w obiektach i na terenach przyległych, gdzie są prowadzone procesy technologiczne z użyciem materiałów mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe lub w których materiały takie są magazynowane, dokonuje się oceny zagrożenia wybuchem”.

Jak przeprowadza się ocenę zagrożenia wybuchu?
Zgodnie z wymogami ocena zagrożenia wybuchu wymaga określenie tej przestrzeni, która zagrożona jest wybuchem, wyznaczenie stref zagrożenia, a także wskazanie na czynniki mogące wywołać zapłon.

Źródła zapłonu, które mogą spowodować wybuch:

 • iskry generowane mechanicznie
 • urządzenia elektryczne
 • reakcje egzotermiczne z włączeniem samozapalenia pyłów
 • płomienie i gorące gazy
 • ultradźwięki
 • uderzenie pioruna
 • promieniowanie jonizujące
 • prądy błądzące, katodowa ochrona przed korozją
 • gorące powierzchnie
 • elektryczność statyczna
 • fale elektromagnetyczne od 3×1011 Hz do 3×1015 Hz
 • fale elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej od 104 Hz do 3×1015 Hz
 • adiabatyczne sprężenie i fale uderzeniowe

Ocena zagrożenia wybuchu jest przedstawiana w formie odpowiedniego dokumentu wraz z graficznym zaprezentowaniem stref zagrożenia.


Zapisz się na rozmowę
Podaj nam numer kontaktowy
1 osób zamówiło dzisiaj rozmowę

Zadzwonimy w najbliższym czasie

ZAPISY: +48 22 208 38 38