...
Školiace stredisko - KURSO

Publikacje

Bezpečnostné školenie

zamestnancov na školení

Pri zamestnávaní zamestnancov na rizikové práce by mal zamestnávateľ dbať najmä na školenia BOZP. Je povinnosťou zamestnávateľa zabezpečiť priamy dohľad nad touto prácou. Jeho povinnosťou je tiež zabezpečiť, aby na miesta výkonu práce tohto druhu mali prístup len oprávnené a riadne poučené osoby. Každý zamestnanec bez ohľadu na charakter vykonávanej práce je povinný dôsledne dodržiavať pravidlá BOZP, aby mohol bezpečne vykonávať zverené úlohy.

Veľmi dôležitým kurzom je pravidelné školenie ľudí, ktorí vykonávajú zdraviu škodlivé, zaťažujúce a nebezpečné práce. Organizácia periodických školení je zameraná na aktualizáciu vedomostí, pričom u najnovších zamestnancov ide o odovzdávanie potrebných vedomostí, ktoré im umožnia pracovať v súlade s predpismi.

Zamestnanec, ktorý absolvuje periodické školenie, dostane potvrdenie, ktoré je vedené v osobných spisoch. Organizátor školenia by mal zabezpečiť, aby zamestnanci mali k dispozícii vedomosti a zručnosti v oblasti výkonu a organizácie práce v súlade so zásadami bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Kto môže vykonávať školenia BOZP

 • Zamestnávateľ, ak sám plní úlohy služby BOZP,
 • Kvalifikovaný pracovník služby BOZP,
 • Osoba vykonávajúca služobné úlohy BOZP, zamestnaná u daného zamestnávateľa,
 • Zamestnanec zamestnaný u daného zamestnávateľa, ktorý má vedomosti a zručnosti a má aktuálne osvedčenie o absolvovaní požadovaného školenia BOZP

Platnosť školenia

V závislosti od funkcie / pozície sa platnosť školenia pohybuje od 1 do 6 rokov.

 Program odbornej prípravy

 • Diskusia o skutočných udalostiach vyskytujúcich sa pri nesprávnom vykonávaní prác v stiesnených priestoroch
 • Pravidlá správania sa pri nehodách a pravidlá poskytovania prvej pomoci,
 • Ohrozenia spôsobené faktormi vyskytujúcimi sa pri vykonávaní nebezpečných prác,
 • Používanie osobných ochranných prostriedkov,
 • Ochrana pred ohňom pre obzvlášť nebezpečnú prácu,
 • Okolnosti a príčiny nehôd pri obzvlášť nebezpečných prácach
 • Predpisy v oblasti BOZP,
 • Zásady vykonávania prác v zónach obzvlášť ohrozených výbuchom

Výhody školenia

 • Získanie vzorov dokumentácie potrebnej na vykonávanie obzvlášť nebezpečných prác
 • zníženie štatistík smrteľných, vážnych a kolektívnych nehôd,
 • zníženie rizík pri vykonávaní obzvlášť nebezpečných prác,
 • ochrana zdravia a života ľudí zamestnaných na pracovisku,
 • Skrátenie času týchto prác,
 • prenos poznatkov, ktoré majú priamy vplyv na bezpečnosť osôb vykonávajúcich prácu,

Pravidlá školenia pre zamestnávateľov

 • bezplatné poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov zamestnancovi a jeho oboznamovanie so spôsobmi ich používania, systematické vzdelávanie zamestnancov v oblasti BOZP,
 • Vydávanie podrobných pokynov a usmernení o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci na pracoviskách,
 • Oboznámenie zamestnancov s ustanoveniami a zásadami BOZP, ktoré sa týkajú vykonávanej práce

Hrozby na miestach, ktoré sú pre zamestnancov obzvlášť nebezpečné

 • Vo vnútri bunkrov uhlie, uhoľný prach, troska a popol a iné, ktoré môžu obsahovať jedovaté, dusivé, žieravé, horľavé alebo výbušné plyny alebo kvapaliny,
 • Vo vnútri komôr pecí kotlov, dymovodov, zásobníkov, kotlov, násypiek, žľabov a v nádržiach na kvapalné a plynné palivá,
 • Na výšku,
 • Na potrubiach vody, pary, stlačeného vzduchu, ropovodov, hasiacich zariadení s pracovným pretlakom od 50 kpa, vyžadujúcich demontáž alebo porušenie podpier a závesov potrubí
 • Vyžadovať použitie chemických prostriedkov na čistenie kotlov, potrubí, tlakových nádob a tlakových zásobníkov
 • Pri opravách alebo výmene ponorných čerpadiel, ventilov, potrubí a nebezpečných chemikálií
 • Vo výkopoch vykonávaných pri opravách alebo kontrolách plynovodov alebo iných plynových zariadení
 • Pri vykonávaní skúšok a meraní s výnimkou prác vykonávaných poverenými zamestnancami na dohodnutých miestach
 • s odpojeným alebo rozostavaným elektrickým vedením, nadzemným vedením s napätím 1 KV a vyšším,
 • Rezanie napájacích káblov
 • Vykonávanie v blízkosti netienených energetických zariadení alebo ich častí, ktoré sú pod napätím
 • Údržba, modernizácia a generálne opravy elektroenergetických zariadení, ktoré sú pod napätím

Súvisiace články::

Prihláste sa na pohovor
Poskytnite nám svoje kontaktné číslo
8 ľudia si dnes objednali hovor

V blízkej budúcnosti vám zavoláme

REGISTRÁCIA: +48 22 208 38 38