...
Školiace stredisko - KURSO

Publikacje

plnenie nádrže

Zariadenia na plnenie a vyprázdňovanie nádrží

Ide o takzvané sypače (alebo NO), ktoré podliehajú technickému dozoru v doprave (TDT). TDT je štátna právnická osoba pôsobiaca na základe zákona o technickom dozore z 21. decembra 2000. Je jednotkou technického dozoru a podlieha ministrovi zodpovednému za dopravu. Jeho dohľad sa vzťahuje na technické zariadenia, ktoré boli nainštalované napr. v železničných priestoroch, železničných koľajových vozidlách, na železničných vlečkách a cisternách (vrátane cisterien, ktoré sa používajú v cestnej, železničnej a vnútrozemskej vodnej doprave). 

Zariadenia na opravu a vyprázdňovanie nádrží sú: 

plnenie nádrže
 • prístroje na vyprázdňovanie a plnenie prepravných nádrží (vrátane: nakladacích ramien na kvapalné, plynné a pevné nebezpečné materiály); 
 • prístavné nakladacie ramená (zariadenia a systémy na plnenie vnútrozemských vodných ciest a námorných plavidiel plynmi alebo kvapalnými materiálmi); 
 • flexibilné prístavné vedenie; 
 • prístroje na vyprázdňovanie a plnenie pri tlaku vyššom ako 0,5 baru. 

Okrem iného sa vyprázdňujú a plnia nádrže obsahujúce nebezpečné materiály (toxické, horľavé, žieravé). Takýto stroj NO musí bezpečne naplniť a vyprázdniť cisternu do nádrží uložených v priestore na skladovanie kvapalín. V tomto prípade majú stanice UNO množstvo elektronických a mechanických riešení, ktoré udržiavajú vysokú úroveň bezpečnosti (pre zariadenia aj zamestnancov). 

Nebezpečné materiály 

Uvedené nebezpečné materiály sú náklady alebo predmety obsahujúce také materiály, ktoré môžu predstavovať nebezpečenstvo pre ľudské zdravie a život a pre životné prostredie. Patria sem všetky výbušné predmety, plyny, organické peroxidy, rádioaktívne materiály atď. Tieto tovary môžeme klasifikovať na základe ich biologických, fyzikálnych, chemických vlastností, ako aj nebezpečenstva, ktoré predstavujú. Rozlišujeme medzi nimi nasledujúce triedy:  

 1. Trieda 1: výbušné materiály a predmety. Patria sem nebezpečenstvá ako fragmentácia, požiar a hromadný výbuch. Patria sem petardy, svetlice, ohňostroje a granáty.  
 2. Trieda 2: všetky plyny. Hrozí nebezpečenstvo otravy, požiaru, výbuchu, emisií tlakových plynov. Patria sem skvapalnené, rozpustené, stlačené plyny alebo aerosólové nádoby. 
 3. Trieda 3: Horľavé kvapaliny. Hrozí nebezpečenstvo výbuchu alebo požiaru. Patria sem rozpúšťadlá, alkoholické nápoje, farby, dechty, lepidlá alebo prostriedky na ochranu dreva.  
 4. Trieda 4: sú to samoreaktívne, pevné a pevné desenzibilizované a polymerizované materiály. Zvyčajne sú vo forme prášku, pasty alebo granúl. Počas prepravy sa môžu vznietiť v dôsledku trenia. Preto si niektoré z nich vyžadujú kontrolovanú teplotu počas prepravy.  
 5. Trieda 5: ide o organické peroxidy (pri rozklade uvoľňujú veľké množstvo tepla. Môže dôjsť k ich samovznieteniu so silnými oxidačnými vlastnosťami) a oxidačné materiály (silná reakcia pri kontakte s horľavými materiálmi).  
 6. Trieda 6: ide o všetky infekčné materiály (napr. diagnostické vzorky, pooperačný alebo zdravotnícky odpad), kontakt s ktorými môže mať za následok život ohrozujúce ochorenie človeka, a jedovaté materiály (prípravky na ochranu rastlín, germicídy alebo de-fungicídy), ktoré môžu spôsobiť smrť otravou. 
 7. Trieda 7: Do tejto triedy patria všetky rádioaktívne materiály. Patria sem napríklad izotopové detektory dymu, jadrové palivá, ktoré predstavujú radiačné nebezpečenstvo. Ak nemáme špecializované zariadenie, je nezistiteľné a neviditeľné.  
 8. Trieda 8: všetky tieto materiály sú korozívne. Kontakt s nimi môže spôsobiť chemické popáleniny. Patria sem bielidlá, kyseliny a zásady. 
 9. Trieda 9: rôzne predmety a nebezpečné materiály. Táto trieda zahŕňa materiály, ktorých nebezpečnosť sa líši od nebezpečnosti tried 1 až 8.  

        Takto klasifikovaný nebezpečný tovar sa môže prepravovať, ak je riadne zabalený a označený. Aby bol nebezpečný tovar správne označený, mal by mať identifikačné číslo výrobku (UN) a vozidlo prepravujúce takýto tovar by malo mať reflexnú oranžovú informačnú tabuľu. Vozidlá, ktoré prepravujú nebezpečný tovar v cisternách alebo voľne ložené, musia mať aj tabuľky s identifikačným číslom nebezpečenstva. A vodiči spolu so zamestnancami, ktorí sa podieľajú na vykladaní a nakladaní nebezpečného tovaru, musia mať príslušné osvedčenia ADR. 

        Čo je ADR? 

        ADR je názov prevzatý z angličtiny, ktorý znamená Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečného tovaru. ADR je teda európska dohoda (podpísaná viac ako 50 krajinami), ktorá sa týka prepravy nebezpečného tovaru. Od vodiča, ktorý prepravuje nebezpečné látky, sa vyžaduje, aby mal osvedčenie ADR. 

        ADR, školenie TDT 

        oranžová značka označujúca výbušninu

        Cieľom takéhoto kurzu ADR je oboznámiť vodiča s nebezpečenstvami, ktoré sa môžu vyskytnúť počas prepravy nebezpečného tovaru, s tým, ako minimalizovať nehodu, a keď k nehode dôjde, čo má vodič urobiť, aby znížil jej negatívne účinky. Kurz ADR sa zaoberá otázkami, ako sú: klasifikácia nebezpečných materiálov, preprava výbušnín, rádioaktívnych materiálov atď., druhy nebezpečenstiev, čo robiť v prípade nehody, druhy požadovanej dokumentácie alebo občianskoprávna zodpovednosť.  

        Osoby, ktoré obsluhujú plniace stroje (ktoré podliehajú technickému dozoru v doprave), musia tiež absolvovať školenie, ktoré sa končí štátnou skúškou. Počas kurzu sa účastníci oboznámia s nebezpečnými látkami a ich chemickými vlastnosťami, s obsluhou strojov typu UNO, s potrebnými predpismi v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany, ako aj s označeniami a popismi na prepravných nádržiach. Po úspešnom absolvovaní skúšky dostane účastník osvedčenie s neobmedzenou platnosťou.  

        Niekoľko slov o nalievacích strojoch 

        Zariadenia na plnenie a vyprázdňovanie nádrží sa nazývajú nalievacie stroje. Aby ste ich mohli používať, ako už bolo napísané, potrebujete príslušnú kvalifikáciu. Tieto stroje sa používajú v cestnej, železničnej, námornej a vnútrozemskej vodnej doprave. Pozostávajú z rúrkových sekcií, spojených otočnými ventilmi, obmedzených ventilom a spojovacou časťou s nádržou, ktorá sa má vyprázdniť alebo naplniť.    

        Súvisiace články::

        Prihláste sa na pohovor
        Poskytnite nám svoje kontaktné číslo
        17 ľudia si dnes objednali hovor

        V blízkej budúcnosti vám zavoláme

        REGISTRÁCIA: +48 22 208 38 38