Školiace stredisko - KURSO

Publikacje

plnenie nádrže

Zariadenia na opravu a vyprázdňovanie nádrží

Zariadenia na plnenie a vyprázdňovanie nádrží sú tzv. dýzy (alebo NO), ktoré podliehajú dopravnému technickému dozoru (TDT). TDT je štátna právnická osoba pôsobiaca na základe zákona z 21. decembra 2000 o technickom dozore. Je to jednotka technického dohľadu a podlieha ministrovi dopravy. Jeho dohľad sa vzťahuje na technické zariadenia, ktoré boli nainštalované napr. v železničných priestoroch, železničných vozidlách, na železničných vlečkách a cisternách (vrátane cisterien, ktoré sa používajú v cestnej, železničnej a vnútrozemskej vodnej doprave).

Zariadenia na opravu a vyprázdňovanie nádrží sú:

 • prístroje na vyprázdňovanie a plnenie prepravných nádrží (vrátane nakladacích ramien pre kvapalné, plynné a pevné nebezpečné materiály)
 • prístavné nakladacie rampy (zariadenia a systémy na plnenie vnútrozemských vodných ciest a námorných plavidiel plynmi alebo kvapalnými materiálmi)
 • flexibilné prístavné linky
 • Prístroje na vyprázdňovanie a plnenie pri tlaku vyššom ako 0,5 bar

Okrem iného sa vyprázdňujú a plnia nádrže obsahujúce nebezpečné materiály (toxické, horľavé, žieravé). Takýto stroj NO musí bezpečne plniť a vyprázdňovať cisternu do nádrží uložených v priestore na skladovanie kvapalín. V tomto prípade majú stanice UNO množstvo elektronických a mechanických riešení, ktoré zachovávajú vysokú úroveň bezpečnosti (pre zariadenia aj zamestnancov).

Nebezpečné materiály 

Ide o nebezpečné materiály, ktoré sú nákladom alebo predmetmi obsahujúcimi také materiály, ktoré môžu byť nebezpečné pre zdravie a život ľudí a pre životné prostredie. Patria sem všetky výbušné predmety, plyny, organické peroxidy, rádioaktívne materiály atď. Tieto tovary môžeme kategorizovať na základe ich biologických, fyzikálnych a chemických vlastností, ako aj na základe nebezpečenstva, ktoré predstavujú. Rozlišujeme tieto triedy:

 1. Trieda 1: výbušné materiály a predmety. Patria medzi ne nebezpečenstvá, ako je fragmentácia, požiar a hromadný výbuch. Patria medzi ne petardy, svetlice, ohňostroje a granáty.
 2. Trieda 2: všetky plyny. Hrozí nebezpečenstvo otravy, požiaru, výbuchu, emisií tlakových plynov. Patria sem skvapalnené, rozpustené, stlačené plyny alebo aerosólové nádoby.
 3. Trieda 3: Horľavé kvapaliny. Hrozí nebezpečenstvo výbuchu alebo požiaru. Patria sem rozpúšťadlá, alkoholické nápoje, farby, dechty, lepidlá alebo prostriedky na ochranu dreva.
 4. Trieda 4: sú to samoreaktívne, pevné a pevné desenzibilizované a polymerizované materiály. Zvyčajne sú vo forme prášku, pasty alebo granúl. Počas prepravy sa môžu vznietiť v dôsledku trenia. Preto si niektoré z nich vyžadujú kontrolovanú teplotu počas prepravy.
 5. Trieda 5: ide o organické peroxidy (pri rozklade uvoľňujú veľké množstvo tepla. Môže dôjsť k ich samovznieteniu so silnými oxidačnými vlastnosťami) a oxidačné materiály (silná reakcia pri kontakte s horľavými materiálmi).
 6. Trieda 6: ide o všetky infekčné materiály (napr. diagnostické vzorky, pooperačný alebo zdravotnícky odpad), pri kontakte s ktorými môže dôjsť k život ohrozujúcemu ochoreniu človeka, a jedovaté materiály (prípravky na ochranu rastlín, germicídy alebo fungicídy), ktoré môžu spôsobiť smrť otravou.
 7. Trieda 7: Do tejto triedy patria všetky rádioaktívne materiály. Patria sem napríklad izotopové detektory dymu, jadrové palivá, ktoré predstavujú nebezpečenstvo radiácie. Ak nemáme špeciálne vybavenie, je nezistiteľný a neviditeľný.
 8. Trieda 8: všetky tieto materiály sú korozívne. Kontakt s nimi môže spôsobiť chemické popáleniny. Patria sem bielidlá, kyseliny a zásady.
 9. Trieda 9: rôzne predmety a nebezpečné materiály. Táto trieda zahŕňa materiály, ktorých nebezpečnosť sa líši od nebezpečnosti tried 1 až 8.

Takto klasifikovaný nebezpečný tovar sa môže prepravovať, ak je riadne zabalený a označený. Aby bol nebezpečný tovar správne označený, mal by mať identifikačné číslo výrobku (UN) a vozidlo prepravujúce takýto tovar by malo mať reflexnú oranžovú tabuľu. Vozidlá, ktoré prepravujú nebezpečný tovar v cisternách alebo voľne ložené, musia mať aj identifikačné tabuľky s číslami nebezpečenstva. Na druhej strane sa od vodičov a zamestnancov, ktorí sa podieľajú na vykladaní a nakladaní nebezpečného tovaru, vyžaduje, aby mali príslušné ADR licencie.

Čo je ADR?

ADR je názov prevzatý z angličtiny, ktorý znamená Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečného tovaru. ADR je teda európska dohoda (podpísaná viac ako 50 krajinami), ktorá sa týka prepravy nebezpečného tovaru. Vodič prepravujúci nebezpečné látky musí mať osvedčenie ADR.

ADR, školenie TDT

oranžová značka označujúca výbušninuCieľom tohto kurzu ADR je oboznámiť vodiča s rizikami, ktoré sa môžu vyskytnúť počas prepravy nebezpečného tovaru, ako minimalizovať nehodu, a keď k nehode dôjde, čo musí vodič urobiť, aby znížil jej negatívne následky. Kurz ADR zahŕňa témy ako klasifikácia nebezpečných materiálov, preprava výbušnín, rádioaktívnych materiálov atď., druhy rizík, postup v prípade nehody, druhy požadovanej dokumentácie a občianskoprávna zodpovednosť.

Aj osoby, ktoré obsluhujú plniace stroje (a podliehajú dopravnému technickému dozoru), musia absolvovať školenie ukončené štátnou skúškou. Počas kurzu sa účastníci oboznámia s nebezpečnými látkami a ich chemickými vlastnosťami, s obsluhou strojov typu UNO, s potrebnými predpismi v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany, ako aj s označeniami a popismi na prepravných cisternách. Po úspešnom absolvovaní skúšky získa účastník licenciu s neobmedzenou platnosťou.

Niekoľko slov o nalievacích strojoch

Zariadenia na plnenie a vyprázdňovanie nádrží sa nazývajú nalievacie stroje. Aby ste ich mohli používať, ako už bolo napísané, potrebujete príslušnú kvalifikáciu. Tieto stroje sa používajú v cestnej, železničnej, námornej a vnútrozemskej vodnej doprave. Skladajú sa z rúrkových sekcií spojených otočnými ventilmi, ktoré sú obmedzené ventilom a spojovacou časťou s nádržou, ktorá sa má vyprázdniť alebo naplniť.

Súvisiace články::

Prihláste sa na pohovor
Poskytnite nám svoje kontaktné číslo
15 ľudia si dnes objednali hovor

V blízkej budúcnosti vám zavoláme

REGISTRÁCIA: +48 22 208 38 38